CTU          English

GIẢNG VIÊN MỜI GIẢNG / THỈNH GIẢNG
 
Số TT Họ tên Chức danh Lĩnh vực Email
1 Nguyễn Bảo Vệ Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Cây Trồng nbve@ctu.edu.vn
2 Trần Thị Ba Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Cây Trồng ttba@ctu.edu.vn
3 Nguyễn Nhựt Xuân Dung Phó Giáo sư, Tiến sĩ Chăn nuôi nnxdung@ctu.edu.vn
4 Nguyễn Minh Thông TS., Giảng viên chính Chăn nuôi nmthong@ctu.edu.vn
5 Nguyễn Thị Hồng Nhân TS., Giảng viên chính Chăn nuôi nthnhan@ctu.edu.vn
6 Nguyễn Dương Bảo ThS., Giảng viên chính Thú y ndbao@ctu.edu.vn
7 Nguyễn Đức Hiền Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thú y  
8 Võ Đình Sơn Tiến sĩ Thú y  
9 Lê Thanh Phương Tiến sĩ Chăn nuôi  
10 Nguyễn Văn Hòa Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính Bảo vệ Thực vật  
11 Hồ Lệ Thi Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính Bảo vệ Thực vật thihlclrri@mard.gov.vn

 

  TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.   
Điện thoại: +84 0292 3831166 - +84 0292 3830985.
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook