CTU       English

DANH SÁCH GIÁO SƯ VÀ PHÓ GIÁO SƯ KHOA NÔNG NGHIỆP
(Nhấp vào tên để xem thông tin lý lịch)
 
Số TT Họ tên Lĩnh vực Năm phong Email
Giáo sư
1 Nguyễn Văn Thu Chăn nuôi 2011 nvthu@ctu.edu.vn
2 Ngô Ngọc Hưng Nông nghiệp 2012 ngochung@ctu.edu.vn
3 Lê Văn Hòa Nông nghiệp 2016 lvhoa@ctu.edu.vn
4 Trần Văn Hâu Nông nghiệp 2017 tvhau@ctu.edu.vn
5 Nguyễn Văn Mười Công nghệ Thực phẩm 2020 nvmuoi@ctu.edu.vn
6 Nguyễn Minh Thủy Công nghệ Thực phẩm 2020 nmthuy@ctu.edu.vn
Phó Giáo sư
1 Lê Việt Dũng Nông nghiệp 2009 lvdung@ctu.edu.vn
2 Lý Nguyễn Bình Công nghệ Thực phẩm 2011 lnbinh@ctu.edu.vn
3 Lê Văn Bé Nông nghiệp 2011 lvbe@ctu.edu.vn
4 Trần Kim Tính Nông nghiệp 2011 tktinh@ctu.edu.vn
5 Võ Công Thành Sinh học 2011 vcthanh@ctu.edu.vn
6 Nguyễn Hữu Hưng Thú y 2011 nhhung@ctu.edu.vn
7 Hồ Thị Việt Thu Thú y 2012 htvthu@ctu.edu.vn
8 Nguyễn Trọng Ngữ Chăn nuôi 2013 ntngu@ctu.edu.vn
9 Võ Tấn Thành Công nghệ Thực phẩm 2013 vtthanh@ctu.edu.vn
10 Lê Văn Khoa Nông nghiệp 2013 lvkhoa@ctu.edu.vn
11 Trần Ngọc Bích Thú y 2013 tnbich@ctu.edu.vn
12 Lê Thanh Phong Nông nghiệp 2014 ltphong@ctu.edu.vn
13 Lê Văn Vàng Nông nghiệp 2014 lvvang@ctu.edu.vn
14 Lý Thị Liên Khai Thú y 2014 ltlkhai@ctu.edu.vn
15 Nguyễn Công Hà Công nghệ Thực phẩm 2014 ncha@ctu.edu.vn
16 Trần Vũ Phến Nông nghiệp 2014 tvphen@ctu.edu.vn
17 Châu Minh Khôi Nông nghiệp 2015 cmkhoi@ctu.edu.vn
18 Hồ Quảng Đồ Chăn nuôi 2015 hqdo@ctu.edu.vn
19 Phạm Phước Nhẫn Nông nghiệp 2015 ppnhan@ctu.edu.vn
20 Lê Vĩnh Thúc Nông nghiệp 2015 lvthuc@ctu.edu.vn
21 Nguyễn Thị Kim Khang Chăn nuôi 2016 ntkkhang@ctu.edu.vn
22 Nguyễn Thị Thủy Chăn nuôi 2016 nthithuycn@ctu.edu.vn
23 Tất Anh Thư Nông nghiệp 2016 tathu@ctu.edu.vn
24 Trần Văn Dũng Nông nghiệp 2017 tvandung@ctu.edu.vn
25 Lê Minh Tường Nông nghiệp 2017 lmtuong@ctu.edu.vn
26 Nguyễn Thị Thu Nga Nông nghiệp 2017 nttnga@ctu.edu.vn
27 Nhan Minh Trí Công nghệ Thực phẩm 2017 nhanmtri@ctu.edu.vn
28 Trần Thanh Trúc Công nghệ Thực phẩm 2017 tttruc@ctu.edu.vn
29 Nguyễn Khởi Nghĩa Nông nghiệp 2019 nknghia@ctu.edu.vn
30 Hồ Thanh Thâm Chăn nuôi 2019 httham@ctu.edu.vn
31 Phan Thị Thanh Quế Công nghệ Thực phẩm 2020 pttque@ctu.edu.vn
32 Tống Thị Ánh Ngọc Công nghệ Thực phẩm 2020 ttangoc@ctu.edu.vn

 

  KHOA NÔNG NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.   
Điện thoại: +84 0292 3831166 - +84 0292 3830814.
Email: knnghiep@ctu.edu.vn;   Facebook