KHOA NÔNG NGHIỆP

 

English

       Email   

Thông báo Hội nghị Khoa học

Hội nghị Khoa học Nông nghiệp Quốc tế lần 2

“Nông nghiệp sáng tạo cho phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu"

Thời gian dự kiến 16 - 01 - 2021

The Second International Conference on Agricultural Sciences (ICAS)

“Innovative agriculture for sustainable development adapting to climate change”

 16 Janury 2021, Can Tho, Vietnam

http://icas.ctu.edu.vn  

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn