Trường Nông nghiệp
 

KHOA BẢO VỆ THỰC VẬT

Seminar:   "Integrated pest management: good intentions hard realities. A review"

Báo cáo viên:  Dr. Jean- Philippe Deguine (Agroecologist, Plant Protection specialist, CIRAD)

Thời gian: 8:30am, ngày 2 tháng 7 năm 2022
 
Địa điểm:  Hội trường B007, khoa Nông Nghiệp, trường Đại học Cần Thơ
 

 

 

Khoa Bảo vệ Thực Vật

Địa chỉ: Dãy C (Phòng C101 - C110) - Trường Nông nghiệp

Khu 2 Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: 02923 872 064