Trường Nông nghiệp
 

KHOA BẢO VỆ THỰC VẬT

Thay mặt Phòng Hợp tác quốc tế, Bộ môn Bảo vệ Thực vật xin gửi đến các bạn thông tin về chương trình trao đổi sinh viên 2022 của Trường Đại học Yamaguchi - Nhật Bản.

Thông tin chi tiết xin các bạn tham khảo.

We are recruiting exchange students who will start studying in Yamaguchi University from 2022 Spring (April).
If you plan to send exchange students to Yamaguchi University for 2022 Spring (April), please apply as follows.

YU FACT SHEET
http://www.isc.yamaguchi-u.ac.jp/inbound/2022S/2022S_FACTSHEET

Nomination procedure:
Please send by email following documents:

1. Nomination sheet
Please access this URL and fill out, please send them by email as EXCEL format.
http://www.isc.yamaguchi-u.ac.jp/inbound/2022S/Nomination_Sheet

2. Copy of students' passport (Those which can verify the entire face photo page)
        * Please convert into the PDF and set a password.
         (The password, please set only one to your university, do not set a password for each student individually)
        * Please tell me the password by a separate email.
        * We do not accept it that taken with the individual's digital camera.
        * Please copy entire face photo page.
        sample: http://www.isc.yamaguchi-u.ac.jp/inbound/photo_page_sample

3. "STUDENT AGREEMENT"
         * Please get this from http://www.isc.yamaguchi-u.ac.jp/inbound/STUDENT_AGREEMENT
         * Please convert the file into the PDF.
         * Please send this original one by mail later.

Nomination period (2022 Spring semester):
  September 15, 2021 - October 31, 2021

 

 

Khoa Bảo vệ Thực Vật

Địa chỉ: Dãy C (Phòng C101 - C110) - Trường Nông nghiệp

Khu 2 Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: 02923 872 064