BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

Đề cương chi tiết học phần: Sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu Mã số: NNC601

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 1.            THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1.      Tên học phần: Sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu

1.2.      Trình độ: Cao học

1.3.      Cấu trúc học phần: Số TC: 2 (LT: 20; BT: 0; TH: 20)

1.4.      Học phần tiên quyết:…………….. Mã số:….

1.5.      Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa học Cây trồng; Khoa: NN&SHƯD

1.6.      Thông tin giảng viên:

Họ và tên Giảng viên: Lê Vĩnh Thúc

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0946077 797. Email: lvthuc@ctu.edu.vn

2.            MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần cung cấp kỹ thuật sản xuất bịch meo giống nấm ăn trồng trong sản xuất bao gồm phân lập giống, môi trường cấp 1,2 và 3 và kỹ thuật trồng nấm. Giới thiệu cho học viên nắm được các kỹ thuật chuyển từ giai đoạn sinh trưởng sang giai đoạn hình thành quả thể. Ứng dụng các kỹ thuật trong trồng nấm để tăng năng suất nấm. Tổng quan thông tin việc trồng nấm ăn trên thế giới và trong nước.  

Xem tiếp...

Đề cương chi tiết học phần: Thâm cứu sản xuất cây ngắn ngày Mã số: NNC601

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 1.         THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1.      Tên học phần: Thâm cứu sản xuất cây ngắn ngày

1.2.      Trình độ: Cao học

1.3.      Cấu trúc học phần: Số TC: 3 (LT: 30; BT: 0; TH: 30)

1.4.      Học phần tiên quyết:…………….. Mã số:….

1.5.      Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa học Cây trồng; Khoa: NN&SHƯD

1.6.      Thông tin giảng viên:

-          Họ và tên Giảng viên: Lê Vĩnh Thúc

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

-          Họ và tên giảng viên: Ngô Ngọc Hưng

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ

-          Họ và tên giảng viên: Nguyễn Phước Đằng

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0946077 797. Email: lvthuc@ctu.edu.vn

Xem tiếp...

Đề cương chi tiết học phần: Thâm cứu sản xuất cây trồng sạch Mã số: NNC606

          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

         TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 
1.1. 
Tên học phần: Thâm cứu sản xuất cây trồng sạch (Advances in Cleaner crop production). Mã số: NNC606 

1.2. Trình độ: Thạc sĩ

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 2 (LT: 20 tiết; BT: 10 tiết; TH: 00 tiết)

1.4. Học phần tiên quyết:

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa học cây trồng; Khoa: Nông nghiệp & SHƯD

1.6. Thông tin giảng viên:

Họ và tên Giảng viên: Nguyễn Thành Hối

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0918822168. Email: nthhoi@ctu.edu.vn

 

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Sản xuất cây trồng sạch ngày càng được quan tâm và ứng dụng nhiều hơn. Học phần giới thiệu và thảo luận các nội dung liên quan đến sản xuất sạch hơn là Vai trò của cây trồng trong hệ thống nông nghiệp sạch, Giới thiệu về một số tiêu chuẩn của sản phẩm cây trồng sạch, Giới thiệu về một số hệ thống kỹ thuật sản xuất cây trồng sạch và Quản lý hệ thống sản xuất cây trồng sạch. Ngoài ra, có phân tích các yếu tố giới hạn trong sản xuất cây trồng sạch ở Đồng bằng sông Cửu Long nhằm tìm hướng giải quyết để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và lợi nhuận cho sản xuất cây trồng sạch hơn.

Xem tiếp...

Đề cương chi tiết học phần: Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học Mã số: NN601

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 1.         THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1.      Tên học phần: Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học

1.2.      Trình độ: Cao học

1.3.      Cấu trúc học phần: Số TC: 2 (LT: 30; BT: 0; TH:)

1.4.      Học phần tiên quyết:…………….. Mã số:….

1.5.      Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa học Cây trồng; Khoa: NN&SHƯD

1.6.      Thông tin giảng viên:

Họ và tên Giảng viên: Lê Vĩnh Thúc

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0946077 797. Email: lvthuc@ctu.edu.vn

2.         MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần cung cấp thông tin cho học viên về các khái niệm và công cụ nghiên cứu khoa học để chuẩn bị cho một luận văn nghiên cứu. Hình thành một đề tài nghiên cứu, thiết kế và tiến hành thực hiện nghiên cứu. Phương pháp thu thập số liệu, xử lý số liệu. Trình bày kết quả nghiên cứu và thảo luận kết quả thu được.

  1. 3.     MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Học phần thuộc khối kiến thức chung sẽ giảng dạy cho học viên các nội dung về khái niệm khoa học và nghiên cứu khoa học. Cách viết một đề cương nghiên cứu, thiết kế thí nghiệm, thu thập số liệu, xử lý số liệu. Trình bày kết quả và thảo luận kết quả đạt được. Tư duy viết bài báo cáo khoa học.

4.     NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

4.1 Lý thyết

Chương

Tiết (LT/BT/TH)

Chương 1. Tư duy hình thành vấn đề nghiên cứu khoa học

1.1  Giới thiệu về nghiên cứu khoa học

1.2  Hình thành nên đề tài nghiên cứu khoa học

1.3  Tính khoa học và cần thiết thực hiện đề tài nghiên cứu

1.4  Xác định sự không trùng lắp, tính mới

3/0/0

Chương 2. Thiết kế bố trí thí nghiệm

2.1 Cách thiết kế một thí nghiệm nghiên cứu

2.2 Diễn đạt ý tưởng nghiên cứu bằng hình ảnh

2.3 Bố trí thí nghiệm

2.4 Sử dụng phương pháp gì trong nghiên cứu

3/0/0

Chương 3. Thu thập số liệu và thiết kế bảng số liệu

3.1 Thu thập số liệu định lượng

3.2 Thu thập số liệu định tính

3.3 Thiết kế bảng thu thập số liệu

3.4 Xử lý số liệu

3/0/0

Chương 4. Hướng giải quyết số liệu thu được

4.1 Ý nghĩa của số liệu thu được

4.2 Mối quan hệ giữa các số liệu thu được

4.3 Tổng thể kết quả cần đạt được

3/1/0

Chương 5. Cách trình bày kết quả đạt được

5.1 Trình bày hình ảnh

5.2 Trình bày bảng

5.3 Trình bày hình chụp

3/1/0

Chương 6. Tập báo cáo khoa học

6.1 Yêu cầu tập báo cáo theo quy định

6.2 Lưu ý cách viết thành đoạn văn

6.3 Lưu ý sử dụng thì trong tập báo cáo

6.4 Logic giữa bài viết, số liệu thu được và cách trình bày nội dung cần thảo luận

3/1/3

Chương 7. Báo cáo trước Hội đồng

1.1  Cách thiết kế bài báo cáo

1.2  Các kỹ năng báo cáo

1.3  Kỹ năng trả lời câu hỏi

2/1/0

4.2 Thực hành

Mỗi học viên báo cáo đề cương nghiên cứu thuộc lĩnh vực nghiên cứu của mình trước lớp (20 tiết)

5.         PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1.      Phương pháp giảng dạy: Học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (30 tiết), trong quá trình học học viên sẽ làm bài tập và thuyết trình theo nhóm trước lớp.

5.2.      Phương pháp đánh giá: Chuyên cần: 10%; tập báo cáo đề cương 60% và báo cáo đề cương 30%.

6.         TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN

6.1 Geoffrey R. Marczyk, David DeMatteo, David Festinger. 2005. Essentials of Research Design and Methodology.  John Wiley & Sons, Inc. 306 pages.

6.2 Vũ Cao Đàm. 2008. Phương pháp nghiên cứu khoa học. Nxb Giáo Dục.

6.3 Andrei Baltakmens. 2012. Effective Presentations for Teaching. http://www.uq.edu.au/teach/resources/beyond-bullets-web.pdf

6.4 Kothori C.R. 2004. Research methodology: Methods and techniques. New Age International (P) Ltd., Publishers

 

                                                                                                            Ngày 20  tháng 6  năm 2017

                 Duyệt của đơn vị                                                                 Người biên soạn

                TL. HIỆU TRƯỞNG

             TRƯỞNG KHOA/VIỆN            

 

                                                                                                               Lê Vĩnh Thúc

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email