KHOA KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

Đồng Thuận - Tận Tâm - Chuẩn mực - Sáng tạo

 

              

PGS.TS. Lê Vĩnh Thúc

Chức vụ: Trưởng Khoa KHCT

Giảng viên cao cấp

Email: lvthuc@ctu.edu.vn

Điện thoại: 02923.872.076

TS. Bùi Thị Cẩm Hường

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa KHCT

Giảng viên

Email: btchuong@ctu.edu.vn

 

               

GS.TS. Trần Văn Hâu

Chức vụ: Giảng viên cao cấp

Email: tvhau@ctu.edu.vn

 TS. Nguyễn Bá Phú

Chức vụ: Giảng viên

Email: nbphu@ctu.edu.vn

           

 TS. Trần Thị Bích Vân

Chức vụ: Thư ký Bộ môn

Giảng viên

Email: trantbvan@ctu.edu.vn

Điện thoại: 02923.872.075

 TS. Võ Thị Bích Thủy

Chức vụ: Giảng viên

Quản lý sau đại học Bộ môn

Email: vtbthuy@ctu.edu.vn

       

 TS. Trần Sỹ Hiếu

Chức vụ: Giảng viên

Email: tshieu@ctu.edu.vn

 TS. Nguyễn Quốc Khương

Chức vụ: Giảng viên

Trưởng phòng thí nghiệm hình thái

dinh dưỡng cây trồng

Email: nqkhuong@ctu.edu.vn

TS. Trần Hữu Phúc

Chức vụ: Giảng viên

Email: thphuc@ctu.edu.vn

TS. Phan Ngọc Nhí

Chức vụ: Giảng viên

Email: pnnhi@ctu.edu.vn

 ThS. Nguyễn Huy Tài

Chức vụ: Giảng viên

Email: nhtai@ctu.edu.vn

ThS. Nguyễn Hồng Huế

Chức vụ: PV. Giảng dạy

Email: nhhue@ctu.edu.vn

              

ThS. Trần Ngọc Hữu

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Email: tnhuu@ctu.edu.vn

ThS. Nguyễn Quốc Sĩ

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Email: nqsi@ctu.edu.vn