BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

Danh sách cán bộ Bộ môn Khoa học cây trồng

 

Ban chủ nhiệm Bộ môn

TT

Họ và tên

Ghi chú

Số điện thoại

Email

1.

PGs.Ts. Lê Vĩnh Thúc

Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn

0946 077 797

lvthuc@ctu.edu.vn

 

2.

ThS. Bùi Thị Cẩm Hường

Giảng viên, Phó trưởng Bộ môn

0909 445 576

btchuong@ctu.edu.vn

 

 Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu

3.

Gs.Ts. Nguyễn Bảo Vệ

Giảng viên cao cấp

0906 312 889

nbve@ctu.edu.vn

4.

PGs.Ts. Lê Thanh Phong

Giảng viên cao cấp

0909 685 856

ltphong@ctu.edu.vn 

5.

Gs.Ts. Trần Văn Hâu

Giảng viên cao cấp

0918 240 259

tvhau@ctu.edu.vn

6.

PGs.Ts. Trần Thị Ba

Giảng viên cao cấp

0919 093 311

ttba@ctu.edu.vn

7.

Ts. Nguyễn Bá Phú

Giảng viên

0916 891 834

nbphu@ctu.edu.vn 

8.

ThS. Nguyễn Huy Tài

Giảng viên, Trưởng Trại nghiên cứu & thực nghiệm nông nghiệp

0972 595 065

nhtai@ctu.edu.vn

9.

Ts. Võ Thị Bích Thuỷ

Giảng viên

0909 433 729

vtbthuy@ctu.edu.vn

10.

Ts. Trần Thị Bích Vân

Giảng viên

0938 194 520

trantbvan@ctu.edu.vn 

11.

Ts. Trần Sĩ Hiếu

Giảng viên, Trưởng phòng thí nghiệm

0939 467 579

tshieu@ctu.edu.vn

12.

Ts. Nguyễn Quốc Khương

     

13.

ThS. Nguyễn Hồng Huế

Thư ký Bộ môn

0907 733 419

nhhue@ctu.edu.vn 

14.

ThS. Mai Vũ Duy

Nghiên cứu viên

0939 375 185

mvduy@ctu.edu.vn 

15.

ThS. Cao Bá Lộc

Nghiên cứu viên

0948 911 718

caobaloc@ctu.edu.vn 

16.

ThS. Trần Ngọc Hữu

Nghiên cứu viên

   

17.

ThS. Huỳnh Lê Anh Nhi

Nghiên cứu viên

0356 296 204

hlanhi@ctu.edu.vn 

18.

Ks. Lê Trường Giang

Nghiên cứu viên, Bí thư đoàn thanh niên Bộ môn

0941 611 916

truonggiang@ctu.edu.vn

19.

Ks. Nguyễn Quốc Sĩ

Nghiên cứu viên

0941 611 918

nqsi@ctu.edu.vn 

20.

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Hằng

Nghiên cứu viên

0838 222 044

ntchang@ctu.edu.vn 

21.

Ks. Trần Tường Đăng

Nghiên cứu viên

0382 715 527

  

22.

Ks. Mai Nhật Linh

Nghiên cứu viên

0982 112 453

 

 

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email