BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

Đề cương chi tiết học phần: Kỹ thuật xử lí ra hoa Mã số: NN 724

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng                      Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

                          -----                                                                            -----

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: KỸ THUẬT XỬ LÝ RA HOA CÂY ĂN TRÁI

(Floral induction of fruit trees)

1.         THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1.      Tên học phần: Kỹ thuật xử lý ra hoa cây ăn trái         Mã số: NN 724

1.2.      Trình độ: Thạc sĩ

1.3.      Cấu trúc học phần: Số TC: 2  (LT: 22 tiết; BT: 8 tiết)

1.4.      Học phần tiên quyết: Thâm cứu sinh lý thực vật  Mã số: NN 710

1.5.      Bộ môn phụ trách giảng dạy: BM Khoa học cây trồng  Khoa: Nông nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng.

1.6.      Thông tin giảng viên:

Họ và tên Giảng viên: Trần Văn Hâu

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0918. 240259 Email: tvhau@ctu.edu.vn

2.         MÔ TẢ HỌC PHẦN

Môn học nhằm trang bị cho HV kiến thức về cơ chế của sự khởi phát hoa, các yếu tố kiểm soát sự ra hoa như dinh dưỡng, sự khô hạn, độ dài ngày, nhiệt độ thấp, tuổi cây và sự khởi phát hoa và kỹ thuật xử lý ra hoa bằng biện pháp canh tác và hóa chất  trên các loại cây ăn trái.

Đề cương chi tiết học phần: Kỹ thuật xử lí ra hoa Mã số: NN 724

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng                      Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

                          -----                                                                            -----

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: KỸ THUẬT XỬ LÝ RA HOA CÂY ĂN TRÁI

(Floral induction of fruit trees)

1.         THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1.      Tên học phần: Kỹ thuật xử lý ra hoa cây ăn trái         Mã số: NN 724

1.2.      Trình độ: Thạc sĩ

1.3.      Cấu trúc học phần: Số TC: 2  (LT: 22 tiết; BT: 8 tiết)

1.4.      Học phần tiên quyết: Thâm cứu sinh lý thực vật  Mã số: NN 710

1.5.      Bộ môn phụ trách giảng dạy: BM Khoa học cây trồng  Khoa: Nông nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng.

1.6.      Thông tin giảng viên:

Họ và tên Giảng viên: Trần Văn Hâu

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0918. 240259 Email: tvhau@ctu.edu.vn

2.         MÔ TẢ HỌC PHẦN

Môn học nhằm trang bị cho HV kiến thức về cơ chế của sự khởi phát hoa, các yếu tố kiểm soát sự ra hoa như dinh dưỡng, sự khô hạn, độ dài ngày, nhiệt độ thấp, tuổi cây và sự khởi phát hoa và kỹ thuật xử lý ra hoa bằng biện pháp canh tác và hóa chất  trên các loại cây ăn trái.

3.         MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Giúp cho HV hiểu sâu hơn về cơ chế của sự khởi phát hoa, yếu tố kiểm soát sự ra hoa, kỹ thuật có thể kiểm soát sự ra hoa.

4.     NỘI DUNG HỌC PHẦN

1

Lý thuyết

Tiết (LT/BT/TH)

 

CHƯƠNG 1: SINH HỌC SỰ PHÁT TRIỂN HOA

4

1.1

Một số khái niệm về sinh học sự phát triển

 

1.2

Sự chuyển từ giai đọan sinh trưởng sang sinh sản

 

1.3

Sinh học sự ra hoa

 

1.4

Yêu cầu dinh dưỡng của sự ra hoa

 

1.5

Ảnh hưởng của vị trí ra hoa đến việc quản lý sự ra hoa

 

1.6

Chu kỳ sinh trưởng và quản lý cây trồng

 

1.7

Ảnh hhưởng của vị trí ra hoa đến việc quản lý sự ra hoa

 

1.8

Phương pháp nghiên cứu

 

 

CHƯƠNG 2. YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG SỰ RA HOA

4

2.1

Dinh dưỡng và sự stress nước

 

2.2

Quang kỳ

 

2.3

Nhiệt độ thấp

 

2.4

Ngập

 

2.5

Tuổi cây và sự khởi phát hoa

 

 

CHƯƠNG 3: SỰ MIÊN TRẠNG

4

3.1

Định nghĩa sự miên trạng

 

3.2

Các kiểu miên trạng

 

3.3.

Yếu tố ảnh hưởng đến sự miên trạng

 

3.4

Tác nhân phá miên trạng

 

 

CHƯƠNG 4: HIỆN TƯỢNG TỰ BẤT TƯƠNG HỢP (Self-incompatibility) và TRINH QUẢ SINH (Parthenocarpic)

4

4.1

Định nghĩa

 

4.2

Các dạng tự bất tương hợp

 

4.3.1

Dạng thể bào tử (sporophytic type-SSI)

 

4.3.2

Dạng giao tử (gametophytic type-GSI)

 

4.4

Hiện tượng tự bất tương hợp trên một số loài cây ăn trái

 

4.5

Hiện tượng trinh quả sinh

 

4.5.1

Sinh sản vô tính

 

 

Sinh sản bằng các cơ quan sinh dưỡng

 

 

Hiện tượng thụ tinh giả

 

4.5.2

Sinh sản hữu tính

 

 

Sự hình thành bòa tử

 

 

Phương thức thụ phấn

 

 

CHƯƠNG 5. KỸ THUẬT XỬ LÝ RA HOA

6

5.1

Xử lý ra hoa bằng biện pháp canh tác

 

5.1.1

Khoanh cành

 

5.1.2

Tạo khô hạn

 

5.1.3

Cắt tỉa cành

 

5.2

Xử lý ra hoa bằng hóa chất

 

5.2.1

Chất ngoại sinh

 

5.2.2

Liều lượng, sự phân bố và sự trao đổi chất của các chất nội sinh

 

5.2.3

Quang hợp, năng lượng và sự cung cấp các chất đồng hóa

 

5.2.4

Mô hình kiểm soát sự khởi phát hoa

 

5.2.5

Hóa chất xử lý ra hoa

 

2

Báo cáo chuyên đề

8

 

Mỗi nhóm 3-4 HV sẽ trình bày 2 chuyên đề liên quan đến các nội dung của môn học do giảng viên phân công

 

3

Viết tổng quan hết môn học

 

 

Mỗi HV sẽ viết một tiểu luận liên quan đến các nội dung của môn học

 

5.   PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1.      Phương pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (22 tiết),  bài tập và báo cáo chuyên đề (8 tiết). Trong quá trình học, HV sẽ làm bài tập, thuyết trình cá nhân hay theo nhóm trước lớp và viết tiểu luận tổng quan hết môn học.

5.2.      Phương pháp đánh giá:

  • Thi cuối kỳ: 60%,
  • Báo cáo chuyên đề 20%,
  • Tiểu luận hết môn học 20%.
  1. 6.         TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN

Berniers, G., J.M. Kinet, and R.M. Sachs, 1981. The physiology of flowering, Vol. 1: The initiation of flowers. CRC Press, Inc, Boca Raton, Florida. 149 p.

Berniers, G., J.M. Kinet, and R.M. Sachs, 1981. The physiology of flowering, Vol. 2: Transition to reproductive growth. CRC Press, Inc, Boca Raton, Florida. 149 p.

Tran Van Hau, 2008. Giáo trình xử lý ra hoa cây ăn trái. Nxb. ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, 314 tr.

Trần Văn Hâu, 2013. Xử lý ra hoa xoài cát Hòa Lộc và cát Chu. Nxb. Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 248 tr.

                                   

                                                                                            Ngày   22   tháng 6 năm 2017.

                     DUYỆT BỘ MÔN                                                    CÁN BỘ BIÊN SOẠN

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email