LÝ LỊCH KHOA HỌC

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hưng

 Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hưng

MSCB: 000382

Ngày sinh: 1955

Giới tính: Nam

Chức vụ: Nhà giáo ưu tú; Giảng viên cao cấp

Email: nhhung@ctu.edu.vn

Số điện thoại: 0918.392612

Lĩnh vực chuyên môn: Ký sinh trùng Thú y, Nuôi động vật thí nghiệm, Bệnh truyền lây giữa người và động vật, Thâm cứu bệnh nhiệt đới.

Nghiên cứu khoa học

Các đề tài đã chủ trì và tham gia

- 2002-2006: Chủ trì đề tài cấp bộ “Giun sán ký sinh ở vịt tại ĐBSCL và thí nghiệm thuốc phòng trị một số loài giun sán chủ yếu”.

- 2007-2010: Chủ trì đề tài cấp bộ “Sán lá gan trên bò tại một số tỉnh ĐBSCL và thử nghiệm thuốc tẩy trừ”.

- 2010-2011: Chủ trì đề tài cấp bộ “Tình hình nhiễm ký sinh trùng đường máu do Leucocytozoon trên gà tại một số tỉnh ĐBSCL và biện pháp khống chế”.

- 2011-2014: Tham gia đề tài cấp bộ “Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học bệnh giun GNATHOSTOMA ở người và động vật tại các tỉnh phía Nam và xây dựng biện pháp phòng trị”.

- 2005-2006: Chủ trì đề tài cấp trường “Sán lá ký sinh ở vịt chạy đồng tại TP. Cần Thơ và Tỉnh Hậu Giang và thử hiệu lực tẩy trừ

- 1998-2001: Chủ trì đề tài cấp trường “Kết quả điều tra và thử nghiệm phòng trị bệnh cầu trùng gà (Coccidiosis) tại một số cơ sở chăn nuôi tỉnh Vĩnh Long”.

- 1999-2001: Chủ trì đề tài cấp trường “Điều tra tình hình nhiễm giun sán ký sinh ở đường tiêu hóa chó ở tại 2 tỉnh An Giang –Vĩnh Long

- 1995-1997: Chủ trì đề tài cấp trường “Kết quả tình hình nhiễm giun sán ở vịt chạy đồng tại tỉnh Cần Thơ”.

- 2000-2002: Chủ trì đề tài cấp trường “Chẩn đóan phân lọai- định danh ve ghẻ ký sinh ở chó và đề ra biện pháp phòng trừ ve ghẻ ở chó tỉnh Cần Thơ”.

- 2001-2002: Chủ trì đề tài cấp trường “Nghiên cứu bệnh lê dạng trùng ở chó do Babesia canis tại tỉnh Cần Thơ”.

- 2000: Tham gia đề tài cấp tỉnh “Điều tra-tẩy trừ giun sán ký sinh ở trâu bò tỉnh Hậu Giang”.

Bài báo khoa học

Nguyen Huu Hung, Nguyen Ho Bao Tran (2012). Study on liver fluke in cattle and the treatment efficacy of some drugs in some provinces in Mekong delta. Proceedings the 1st International conference on Animal production and environment, ,Agricultural publishing House, Ho Chi Minh city-2012.

Nguyen Huu Hung, Nguyen Ho Bao Tran (2012). A survey on roudworms infested dogs and the treatment efficacy of some dewormes in Can tho city. Proceedings the 1st International conference on Animal production and environment, ,Agricultural publishing House, Ho Chi Minh city-2012

Nguyen Huu Hung (2008). A Study of coccidiosis of pigs in Tra Vinh Province, Mekong delta of VietNam. Proceedings the 13 th Animal Science Congress of the Asian-Australasian Association of Animal Production Societies -Hanoi, VietNam,Agricultural publishing House.

Nguyen Huu Hung (2005). A study on the trematodes of domestic duck (Anas platyrhynchos var domestica Linnaeus) and efficacy of of Albendazole and Mebendazole at Vinh Long Province. JIRCAS-CTU, Proceedings of the Workshop on the Technology Development for Livestock Production.

Nguyen Huu Hung (2003). Efficacy of of fenbendazole in the treatment of tapeworms on ducks at O Mon district Can Tho Province. JIRCAS-CTU-CLRRI-SOFRI, Proceedings of the Final Worshop of JIRCAS Mekong Delta Project.

Nguyen Huu Hung (2002). Study on tapeworms (Class Cestoda) in ducks at Chau Thanh and O Mon district Can tho Province. JIRCAS-CTU-CLRRI-SOFRI, Proceedings of the 2002 Annual Worshop of JIRCAS Mekong Delta Project.

Nguyen Huu Hung, Chau Ba Loc and Do TRung Gia (2001), Efficacy of Nevugon and vimectin against the swine fluke worms, Fasciolopsis buski in pigs at Tan Phu Thanh village.JIRCAS_CTU_CLRRI- SOFRI, Proceedings of the 2001 Annual Worshop of JIRCAS Mekong Delta Project

Nguyen Huu Hung, Chau Ba Loc and Ho Quynh Tram (2000). Study on helminthes in swine at Tan Phu Thanh village. JIRCAS_CTU_CLRRI, Proceedings of the 2000 Annual Worshop of JIRCAS Mekong Delta Project

Shinobu Yoshihara, Nguyen Phuc Hung, Nguyen Huu Hung and Chau Ba Loc (1999), Helminths and helminthosis of pigs in Mekong delta, VietNam with special reference to Ascariosis and Fasciolopsis buski infection, JARQ, ISSN 0021-3551

Shinobu Yoshihara, Nguyen Huu Hung, Nguyen Phuc Hung and Masaru Kobayashi (1998), Detection of trematode of swine, Fasciolopsis buski in small scale farms in the Mekong Delta. JIRCAS Journal for Scientific paper, Japan, ISSN 1340-7686

Shinobu Yoshihara, Nguyen Huu Hung, Nguyen Phuc Hung and N. Goto (1998), An erratic paratism found in the lung sheep during experimental infection with Fasciola gigantica (Japanese Strain), Journal of Helminthology,ISSN 0022-149X

Nguyễn Đức Tân, Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Hữu Hưng (2015). Xác định loài Gnathostoma sp. gây bệnh trên động vật phía nam bằng kỹ thuật phân tử.. Hội Nghị Ký Sinh Trùng học toàn quốc lần thứ 42. NXB Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ. ISBN: 978-604-913-380-0

Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Đức Tân, Nguyễn Hữu Hưng (2015). Nghiên cứu vòng đời giun loài Gnathostoma spinigerum. trên chó ở các tỉnh phía nam Hội Nghị Ký Sinh Trùng học toàn quốc lần thứ 42. NXB Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ. ISBN: 978-604-913-380-0.

Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Hữu Hưng, Lữ Ngọc Thảo (2015) Bước đầu ứng dụng kỹ thuật PCR-RFLP trong định danh các loài giun móc trên chó. Tham gia báo cáo trong hội nghị Chăn Nuôi Thú Y Toàn Quốc.

Hà Huỳnh Hồng Vũ, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân (2015) Đặc điểm hình thái và phân tử của sán lá gan lớn trên bò tại tỉnh Đồng Tháp. Kỷ yếu hội nghị Chăn Nuôi Thú Y Toàn quốc.

Hà Huỳnh Hồng Vũ, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân (2014).Thành phần các loài ốc nước ngọt-ký chủ trung gian của các loài sán lá ký sinh ở vật nuôi tại hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp. Chuyên Đề Nông Nghiệp, Tạp chí Khoa học Đại Học Cần Thơ, ISSN 1859-2333.

Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân (2014) Tình hình nhiễm giun sán ký sinh ở gà thả vườn tại tỉnh Bến Tre và hiệu quả tẩy trừ. Chuyên Đề Nông Nghiệp, Tạp chí Khoa học Đại Học Cần Thơ, ISSN 1859-2333.

Nguyễn Hữu Hưng, Trần Huỳnh Như, Nguyễn Hồ Bảo Trân (2014). Khảo sát tình hình nhiễm ký sinh trùng đường máu trên bò ở hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên tỉnh An Giang và thử nghiệm điều trị. Chuyên Đề Nông Nghiệp, Tạp chí Khoa học Đại Học Cần Thơ, ISSN 1859-2333.

Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Hữu Hưng (2014). Tình hình nhiễm giun sán ở chuột đồng (Rattus argentiventer) và chuột cống (Rattus norvegicus) tại tỉnh Đồng Tháp. Chuyên Đề Nông Nghiệp, Tạp chí Khoa học Đại Học Cần Thơ, ISSN 1859-2333. Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Hữu Hưng (2014). Tình hình nhiễm ngoại ký sinh trùng trên chó tại thành phố Cần Thơ. Chuyên Đề Nông Nghiệp, Tạp chí Khoa học Đại Học Cần Thơ, ISSN 1859-2333.

Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Hữu Hưng, Cao Thanh Hoàn (2014). Tình hình nhiễm ký sinh trùng đường máu trên vịt thịt và thử nghiệm điều trị ở một số cơ sở tại hai tỉnh Cần Thơ và Đồng Tháp. Chuyên Đề Nông Nghiệp, Tạp chí Khoa học Đại Học Cần Thơ, ISSN 1859-2333.

Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Văn Diên (2014) Tình hình nhiễm giun sán ký sinh trên lươn đồng (Monopterus albus) tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú Y tập XXI (6): 82-87

Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Hữu Hưng (2014) Nghiên cứu bước đầu về giun sán ký sinh trên cóc (Bufo melanstictus) và ếch (Rana Rugulosa) tại tỉnh Kiên Giang. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú Y tập XXI (7): 54-59

Nguyễn Đức Tân, Nguyễn văn Thoại, Nguyễn Hữu Hưng (2014). Một số đặc điểm bệnh lý bệnh Gnathostoma ở chó gây thực nghiệm. Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn 10: 56-60

Nguyễn Đức Tân, Nguyễn văn Thoại, Nguyễn Hữu Hưng (2013). Đặc điểm hình thái của giun trưởng thành và ấu trùng Gnathostoma spinigerum tại các tỉnh phía Nam. Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn 19: 84-89.

Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Đức Tân, Nguyễn Hữu Hưng (2013).Xác định loài Gnathostomona spp gây bệnh trên chó ở một số tỉnh phía Nam bằng chỉ thị phân tử sử dụng hệ gen nhân ITS-2, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, ISSN 0868-2933

Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Đức Tân, Nguyễn Hữu Hưng (2013).Đặc điểm hình thái của giun trưởng thành và ấu trùng Gnathostoma spp ký sinh trên động vật ở một số tỉnh phía Nam. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, ISSN 0868-2933

Nguyễn Hữu Hưng, Đoàn Huỳnh Như, Nguyễn Hồ Bảo Trân (2012). Tình hình nhiễm giun sán ở gà thả vườn, hiệu quả tẩy trừ của Mebendazole và praziquantel tại 3 quận, huyện TP. Cần Thơ. Kỹ yếu hội nghị Khoa học CAAB 2012, Phát triển Nông Nghiệp bền vững , Nhà Xuất bản Nông Nghiệp

Nguyễn Hữu Hưng, Trần Thiện Thanh Toàn (2012). Tình hình nhiễm ngoại ký sinh trùng trên chó và hiệu quả điều trị tại tỉnh Sóc Trăng. Kỹ yếu hội nghị Khoa học CAAB 2012, Phát triển Nông Nghiệp bền vững , Nhà Xuất bản Nông Nghiệp.

Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Quốc Vinh, Nguyễn Hồ Bảo Trân (2012). Tình hình nhiễm sán dây ở chó và hiệu quả tẩy trừ của của một số chế phẩm thuốc tại TP. Cần Thơ. Kỹ yếu hội nghị Khoa học CAAB 2012, Phát triển Nông Nghiệp bền vững , Nhà Xuất bản Nông Nghiệp

Nguyễn Hữu Hưng (2012). Tình hình nhiễm sán dây ở chó tại thành phố Cần Thơ và hiệu quả tẩy trừ của một số chế phẩm thuốc. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, ISSN 0868-2933

Nguyễn Hữu Hưng, Trịnh Ngọc Duyên (2012). Tình hình nhiễm giun sán ký sinh ở vịt và so sánh hiệu giá kháng thể sau khi tiêm vaccine cúm gia cầm (H5N1) trên vịt có tẩy trừ và không tẩy trừ giun sán tại quận Ô Môn, TP. Cần Thơ. Kỹ yếu hội nghị Khoa học CAAB 2012, Phát triển Nông Nghiệp bền vững, Nhà Xuất bản Nông Nghiệp.

Nguyễn Hữu Hưng (2011). Tình hình nhiễm sán lá gan ở bò tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và thử hiệu quả tẩy trừ. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, ISSN 0868-2933.

Nguyễn Hữu Hưng (2011). Tình hình nhiễm giun sán ký sinh ở dê tại tỉnh Trà Vinh và thử nghiệm hiệu quả của thuốc tẩy trừ. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, ISSN 0868-2933.

Nguyễn Hữu Hưng (2010). Khảo sát tình hình nhiễm cầu trùng ở gà nuôi công nghiệp tại 2 tỉnh Sóc Trăng và Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, ISSN 0868-2933.

Nguyễn Hữu Hưng (2010). Tình hình nhiễm giun sán ký sinh trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi tại tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y , ISSN 0868-2933.

Nguyễn Hữu Hưng (2010). Khảo sát tình hình nhiễm sán lá gan ở bò và bệnh lý trên gan nhiễm sán tại một số tỉnh ĐBSCL Tạp chí Khoa học Cần thơ, ISSN 1859-025X.

Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân (2010). Bước đầu điều tra tình hình nhhiễm ký sinh trùng đường máu trên gà nuôi thả vườn tại Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Cần Thơ, ISSN 1859-025X.

Nguyễn Hữu Hưng (2010). Bước đầu điều tra tình hình nhiễm ký sinh trùng đường máu trên gà thịt tại huyện Măng Thít tỉnh Vĩnh Long. Kỹ yếu hội nghị Khoa học Phát triển Nông Nghiệp bền vững thích ứng với sự biến đổi khí hậu, Trường Đại Học Cần Thơ.

Nguyễn Hữu Hưng (2010). Bước đầu điều tra tình hình nhiễm ký sinh trùng đường máu trên gà thịt tại huyện Măng Thít (tỉnh Vĩnh long) và Quận Thốt Nốt (TP. Cần Thơ). Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi , ISSN 0868-3417.

Nguyễn Hữu Hưng, Hoàng Thế Huy, Nguyễn Hồ Bảo Trân (2009). Tình hình bệnh cầu trùng heo tại tỉnh Trà Vinh và thí nghiệm một số thuốc điều trị. Tạp chí Khoa học Đại Học Cần Thơ, ISSN 1859-2333

Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Thị Mỹ An, Nguyễn Hồ Bảo Trân (2009). Khảo sát tình hình nhiễm cầu trùng thỏ tại TP. Cần Thơ -Sóc trăng và thử nghiệm một số thuốc điều trị bệnh cầu trùng thỏ. Tạp chí Khoa học Đại Học Cần Thơ, ISSN 1859-2333.

Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân, Hà Huỳnh Hồng Vũ (2009). Điều tra tình hình nhiễm sán lá gan trên bò tại một số huyện trong tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, ISSN 0868-2933

Nguyễn Hữu Hưng, Cao Thanh Bình (2009). Tình hình nhiễm giun sán ở chó tại TP.Cần Thơ và hiệu quả của một số thuốc tẩy trừ. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, ISSN 0868-2933.

Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Thị Mỹ An (2008). Tình hình nhiễm cầu trùng thỏ tại TP. Cần Thơ và tỉnh Sóc trăng. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, ISSN 0868-2933

Nguyễn Hữu Hưng, Châu Bá Lộc và Hồ Thị Thuận (2006). Tình hình nhiễm sán lá ở vịt nuôi chạy đồng tại đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, ISSN 0868-2933

Nguyễn Thị Hưng Hải, Nguyễn Hữu Hưng (2006). Điều tra tình hình nhiễm sán lá gan ở bò tại Thành Phố Cần Thơ và Tỉnh An Giang và kết quả điều trị của một số thuốc tẩy trừ .Tạp chí Khoa học Cần Thơ.

Nguyễn Hữu Hưng (2005). Tình hình nhiễm sán lá ruột đàn vịt tỉnh Vĩnh Long và thử hiệu lực thuốc điều trị. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, ISSN 0868-2933

Nguyễn Hữu Hưng, Trương Hoàng Phương (2003). Hiệu quả của thuốc Fenbendazole trong việc tẩy trừ sán dây trên vịt chạy đồng thuộc huyện Ô Môn Tỉnh Cần Thơ” Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ

Nguyễn Hữu Hưng, Trương Hoàng Phương (2003). Tình hình nhiễm giun sán ký sinh ở vịt tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ.

Nguyễn Hữu Hưng et al. (2002) Tình hình nhiễm giun sán trên vịt thả đồng tại Cần Thơ và Trà Vinh. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, ISSN 0868-2933

Nguyễn Hữu Hưng (2002). Bước đầu điều tra tình hình nhiễm sán dây thuộc lớp Cestoda trên vịt chạy đồng ở tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ.

Nguyễn Hữu Hưng (2002). Kết quả tình hình nhiễm sán lá (Class Trematoda) ở vịt chạy đồng tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Khoa Học Đại Học Cần Thơ.

Nguyễn Hữu Hưng, Ôn Hòa Thịnh (2002). Tình hình nhiễm giun sán chó tại hai tỉnh An Giang-Vĩnh Long và thử nghiệm tẩy trừ bệnh giun sán bằng Ivermectin. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ.

Phạm Hữu Phước, Nguyễn Hữu Hưng, Hồ Thị Thuận và Châu Bá Lộc (2002).Tình hình nhiễm giun sán trên vịt thả đồng và thả vườn tại huyện Thốt Nốt (Cần Thơ). Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, ISSN 0868-2933

Nguyễn Hữu Hưng (1999). Kết quả điều tra và thử nghiệm phòng trị bệnh cầu trùng gà (coccidiosis) tại một số cơ sở chăn nuôi tỉnh Vĩnh Long. Tuyển tập công trình Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Cần Thơ 1997-1999.

Nguyễn Hữu Hưng (1997). Bước đầu nghiên cứu bệnh giun sán ký sinh ở dê tỉnh Cần Thơ. Tuyển tập công trình Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Cần Thơ 1993-1997.

Nguyễn Hữu Hưng (1997). Kết quả điều tra và tẩy trừ giun sán ký sinh ở trâu bò ở An Giang. Tuyển tập công trình Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Cần Thơ 1993-1997.

Nguyễn Hữu Hưng (1993). Kết quả điều tra và tẩy trừ giun sán giun sán ký sinh ở heo tỉnh Hậu Giang. Tuyển tập công trình Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Cần Thơ 1993.

Nguyễn Hữu Hưng, Phan Thanh Phong (1993). Kết quả điều tra và tẩy trừ giun sán ký sinh ở trâu bò tỉnh Hậu Giang. Tuyển tập công trình Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Cần Thơ 1993

Hồ Thị Thuận, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Hữu Hưng (1986). Kết quả điều tra và phòng trị bệnh ký sinh trùng đường máu của trâu bò ở các tỉnh phía Nam. Kết quả hoạt động Khoa học Kỹ thuật Thú Y 1975-1985, NXB Nông Nghiệp.

Sách và giáo trình xuất bản

Nguyễn Hữu Hưng (2010). Giáo trình Bệnh ký sinh trùng gia súc gia cầm. Nhà Xuất bản Đại Học Cần Thơ.

Nguyễn Hữu Hưng (2009). Sách chuyên khảo Bệnh gia cầm - Thủy cầm. Nhà Xuất bản Nông Nghiệp

.

Nguyễn Hữu Hưng (2011). Sách chuyên khảo 8 Bệnh Ký sinh Trùng quan trọng ở lợn và biện pháp Phòng trị. Nhà Xuất bản Nông Nghiệp.

Nguyễn Hữu Hưng (2011). Sách chuyên khảo Chẩn đoán và điều trị một số bệnh ký sinh trùng quan trọng ở lợn. Nhà Xuất bản Hà Nội.

Nguyễn Hữu Hưng (2009). Giáo trình Bệnh ký sinh trùng gia súc (NN311). Đại Học Cần Thơ.

Nguyễn Hữu Hưng (2009). Giáo trình Bệnh ký sinh trùng gia súc gia cầm (NN333). Đại Học Cần Thơ.

Nguyễn Hữu Hưng (2009). Giáo trình Bệnh Ký sinh trùng học Thú Y nâng cao. Đại Học Cần Thơ.

Nguyễn Hữu Hưng (2011). Sách chuyên khảo Bệnh gia cầm ở Việt Nam. Nhà xuất bản Nông Nghiệp.

Nguyễn Hữu Hưng (2011). Sách chuyên khảo Bệnh truyền lây từ động vật sang người. Nhà xuất bản Nông Nghiệp.

Nguyễn Hữu Hưng (2014). Sách chuyên khảo Bệnh của Lợn ở Việt Nam. Nhà xuất bản Hà Nội.

 

BỘ MÔN THÚ Y

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trần Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn; Email: tnbich@ctu.edu.vn; Mobile: 0972100857

Huỳnh Ngọc Trang, Thư ký Bộ môn; Email: hntrang@ctu.edu.vn; Mobile: 0983696434