CTU       English

ĐẢNG ỦY KHOA NÔNG NGHIỆP

Họ tên cán bộ Chức vụ Email
PGS.TS. Lý Nguyễn Bình Ủy viên Ban Thường vụ,Bí Thư Đảng Ủy lnbinh@ctu.edu.vn
PGS.TS. Châu Minh Khôi Ủy viên Ban Thường vụ,Phó bí thư Đảng ủy cmkhoi@ctu.edu.vn
PGS.TS. Lê Văn Vàng Ủy viên Ban Thường vụ lvvang@ctu.edu.vn
PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ Ủy viên ntngu@ctu.edu.vn
PGS.TS. Nguyễn Thị Thủy Ủy viên nthithuycn@ctu.edu.vn
PGS.TS. Lê Vĩnh Thúc Ủy viên lvthuc@ctu.edu.vn
PGS.TS. Nguyễn Công Hà Ủy viên ncha@ctu.edu.vn
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Nga Ủy viên nttnga@ctu.edu.vn
TS. Châu Thị Anh Thy Ủy viên ctathy@ctu.edu.vn

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

  PGS.TS. Lê Văn Vàng Chức vụ: Trưởng Khoa

Phụ trách:

- Phụ trách về các hoạt động của Khoa đối với Trường.

-Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các mặt công tác phát triển nguồn lực cán bộ và tài chính

- Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của bộ môn Bảo vệ thực vật. Bộ môn Sinh lý

- Sinh hóa, và bộ môn Khoa học cây trồng

Liên hệ:E-mail: lvvang@ctu.edu.vnĐT: 0292.3730665

  PGS.TS. Lý Nguyễn Bình Chức vụ: Bí thư Đảng ủy   Phó Trưởng Khoa

Phụ trách:

- Phụ trách công tác hợp tác quốc tế của Khoa, Hỗ trợ Trưởng Khoa chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể và công tác sinh viên. 

- Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của bộ môn Công nghệ thực phẩm và Tổ Văn phòng Khoa Liên hệ : E-mail: lnbinh@ctu.edu.vn ĐT: 0292.3830789

  PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ   Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

Phụ trách:

- Phụ trách công tác đào tạo đại học, quản lý chất lượng và cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn của Khoa.

- Quản lý và xúc tiến các hoạt động chuyển giao công nghệ và sản xuất dịch vụ.

- Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của bộ môn Chăn nuôi, Bộ môn Thú Y, Trại NC&TNNN, Bệnh xá Thú y và Trung tâm dịch vụ KHNN

Liên hệ:  E-mail: ntngu@ctu.edu.vn ĐT: 0292.3830784

  PGS.TS. Châu Minh Khôi Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

Phụ trách:

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và công tác đào tạo Sau đại học của Khoa

- Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của bộ môn Khoa học đất và  Bộ môn Di truyền và chọn giống cây trồng.

Liên hệ:E-mail: cmkhoi@ctu.edu.vnĐT: 0292.3872060

 

ĐOÀN THỂ

  • Công đoàn:

Chủ tịch công đoàn: TS. Nguyễn Văn Ây                        Email: nvay@ctu.edu.vn

  • Đoàn thanh niên:

Bí thư: TS. Châu Thị Anh Thy                                           Email: ctathy@ctu.edu.vn

  • Hội cựu chiến binh:

Chủ tịch hội: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hưng                       Email: nhhung@ctu.edu.vn

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

STT Họ tên cán bộ Email
1 PGS.TS. Lê Văn Vàng lvvang@ctu.edu.vn
2 PGS.TS. Lý Nguyễn Bình lnbinh@ctu.edu.vn
3 PGS.TS. Châu Minh Khôi lnbinh@ctu.edu.vn
4 PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ ntngu@ctu.edu.vn
5 PGS.TS. Trần Văn Dũng tvandung@ctu.edu.vn
6 PGS.TS. Lê Văn Bé lvbe@ctu.edu.vn
7 TS. Nguyễn Lộc Hiền nlhien@ctu.edu.vn
8 PGS.TS. Nguyễn Công Hà ncha@ctu.edu.vn
9 PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Nga nttnga@ctu.edu.vn
10 PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Khang ntkkhang@ctu.edu.vn
11 PGS.TS. Trần Ngọc Bích tnbich@ctu.edu.vn
12 PGS.TS. Lê Vĩnh Thúc lvthuc@ctu.edu.vn
13 TS. Nguyễn Văn Ây nvay@ctu.edu.vn
14 PGS.TS. Hồ Quảng Đồ hqdo@ctu.edu.vn
15 TS. Châu Thị Anh Thy ctathy@ctu.edu.vn

 

CÁC ĐƠN VỊ - BỘ MÔN

1. Bộ môn Di truyền và chọn giống cây trồng

Nguyễn Lộc Hiền– Trưởng Bộ môn

Email: nlhien@ctu.edu.vn

2. Bộ môn Sinh lý- Sinh hóa

PGS.TS. Lê Văn Bé – Trưởng Bộ môn

Email: lvbe@ctu.edu.vn

3. Bộ môn Khoa học đất

PGS.TS. Trần Văn Dũng– Trưởng Bộ môn

Email: tvandung@ctu.edu.vn

4. Bộ môn Khoa học cây trồng

PGS.TS. Lê Vĩnh Thúc – Trưởng Bộ môn

Email: lvthuc@ctu.edu.vn

5. Bộ môn Bảo vệ thực vật

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Nga – Trưởng Bộ môn

Email: nttnga@ctu.edu.vn

6. Bộ môn Chăn nuôi

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Khang – Trưởng Bộ môn

Email: ntkkhang@ctu.edu.vn

7. Bộ môn Thú y

PGS.TS. Trần Ngọc Bích – Trưởng Bộ môn

Email: tnbich @ctu.edu.vn

8. Bộ môn Công nghệ thực phẩm

PGS.TS. Nguyễn Công Hà – Trưởng Bộ môn

Email: ncha@ctu.edu.vn

9. Trung tâm dịch vụ khoa học nông nghiệp

Trịnh Thị Xuân- Giám đốc trung tâm

Email: trinhthixuan@ctu.edu.vn

10. Trại nghiên cứu & thực nghiệm nông nghiệp

ThS. Nguyễn Huy Tài- Trưởng Trại

Email: nhtai@ctu.edu.vn

11. Bệnh xá Thú y

PGS.TS. Trần Ngọc Bích – Trưởng Bệnh xá

Email: tnbich @ctu.edu.vn

12. Văn phòng Khoa

PGS.TS. Hồ Quảng Đồ- Chánh văn phòng

Email: hqdo@ctu.edu.vn

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn