CTU          English

Thông báo kế hoạch tổ chức Hội đồng chấm Luận văn Thạc sĩ năm 2023 - Thực hiện theo Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ theo quyết định số 990/QĐ-ĐHCT ngày 06/4/2022.

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 ***                                                                                                             Cần Thơ, ngày …tháng … năm 2023
   Số:…/TB-TNN
V/v Kế hoạch tổ chức Hội đồng chấm
Luận văn thạc sĩ năm 2023

THÔNG BÁO

Căn cứ vào Quyết định 990/QĐ-ĐHCT ngày 06/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ;

Căn cứ vào kế hoạch các mốc thời gian tổ chức Hội đồng chấm Luận văn Thạc sĩ năm 2023 của các đơn vị;

Trường Nông nghiệp kính chuyển Kế hoạch tổ chức Hội đồng chấm Luận văn thạc sĩ năm 2023 đến quý Thầy Cô phụ trách đào tạo, cán bộ hướng dẫn và các học viên cao học thuộc các ngành Khoa học Đất, Khoa học Cây trồng, Bảo vệ thực vật, Di truyền và CGCT, Thú y và Chăn nuôi.

  1. Thời gian dự kiến

Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ sẽ được tổ chức tập trung 04 đợt trong năm, cụ thể vào các tháng: 02/2023 (1); 06/2023 (2); 08/2023 (3) và 10/2023 (4).

Các học viên cần chuẩn bị các thủ tục đăng ký hồ sơ và trình tự theo các mốc thời gian như sau:

Đợt

Nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ LVTN

Nộp 05 quyển LVTN

Dự kiến thời gian bảo vệ LVTN

Nộp quyển LVTN đã chỉnh sửa

Đợt xét tốt nghiệp gần nhất

1

30/01/2023 - 03/02/2023

05/02 - 12/02/2023

22/02 -28/02/2023

Trước 30 ngày tính từ ngày bảo vệ

03/2023

2

29/05/2023 - 02/06/2023

05/06 - 09/06/2023

19/6 - 30/6/2023

06/2023

3*

10/07/2023 - 14/07/2023

31/07 - 04/8/2023

21/8 - 31/8/2023

Trước 19/09/2023

09/2023

4

25/09/2023 - 29/09/2023

02/10 - 06/10/2023

21/10 - 31/10/2023

Trước 30 ngày tính từ ngày bảo vệ

12/2023

* Thời gian nghỉ của Trường, HV gửi bản đăng ký qua email; và gửi lại bản giấy vào 31/07 - 04/08/2023

 Điều kiện bảo vệ

  a) HV đã hoàn thành các HP của CTĐT và có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2,0 trở lên theo thang điểm 4 hoặc 5,5 trở lên theo thang điểm 10;
  b) HV đã hoàn thành các HP bổ sung kiến thức đối với các nhóm ngành phù hợp phải học bổ sung kiến thức theo quy định;
  c) Đã nộp luận văn, được người hướng dẫn đồng ý cho bảo vệ;
  d) Có phiếu đề nghị được bảo vệ và cam đoan về kết quả nghiên cứu trung thực có xác nhận của người hướng dẫn;
  e) Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ chức vụ;
  f) Không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn.

   3. Hồ sơ đăng ký

  • 01 Phiếu đăng ký bảo vệ luận văn Thạc sĩ;
  • 02 hình thẻ 4 x 6;
  • 01 Lý lịch khoa học;
  • 02 Bản sao Chứng chỉ Triết học sau đại học (có công chứng);
  • 02 Bản sao chứng chỉ Ngoại ngữ (có công chứng);
  • 01 Bản điểm các HP bổ sung kiến thức/đơn xin miễn HP bổ sung kiến thức đã được duyệt của Trường (nếu có);
  • 01 Quyển luận văn Thạc sĩ định dạng theo quy định của Trường ĐHCT (bìa mềm, màu xanh, có thể in 2 mặt);
  • 01 Bản nhận xét của người hướng dẫn.
  1. Địa điểm gửi về

Bộ phận phụ trách đào tạo sau đại học của các Khoa.

Kính đề nghị lãnh đạo các Khoa tạo điều kiện để Bộ phận phụ trách đào tạo sau đại học hoàn thành tốt nhiệm vụ và đảm bảo đúng thời gian đã nêu./.

 Nơi nhận:

- KSĐH; Trợ lý SĐH khoa, Trường

- CBHD; HV

Lưu: VT; website

                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

  TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.   
Điện thoại: +84 0292 3831166 - +84 0292 3830985.
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook