Bộ môn Khoa học Đất có 35 cán bộ, trong đó có 2 cán bộ có học hàm giáo sư, 6 cán bộ có học hàm phó giáo sư, 17 cán bộ có học vị tiến sĩ, 11 cán bộ có học vị thạc sĩ và 7 cán bộ có trình độ kỹ sư và trung cấp. Để đảm nhận nhiệm vụ đào tạo, Bộ môn hiện tại có 19 giảng viên và giảng viên cao cấp, 14 nghiên cứu viên, 1 chuyên viên và 1 phục vụ giảng dạy. Hiện nay, có 4 cán bộ đang là nghiên cứu sinh ở nước ngoài.

BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

Ts. Dương Minh Viễn
Giảng viên. P. Trưởng bộ môn
CN: Nông hóa – Thổ nhưỡng
Email: dmvien@ctu.edu.vn 
ĐT: 0919455148

PGs.Ts. Trần Văn Dũng
Giảng viên cao cấp. Trưởng bộ môn
CN: Khoa học Kỹ thuật Sinh học
Email: tvandung@ctu.edu.vn 
ĐT: 0917064723

PGs.Ts. Nguyễn Khởi Nghĩa
Giảng viên. P. Trưởng bộ môn
CN: Vi sinh vật đất và Môi trường
Email: nknghia@ctu.edu.vn 
ĐT: 0932801727
    CÁN BỘ GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU CỦA BỘ MÔN

PGs. Ts. Châu Minh Khôi
Giảng viên cao cấp. Phó trưởng Khoa Nông nghiệp và SHƯD
CN: Khoa học Kỹ thuật Sinh học
Email: cmkhoi@ctu.edu.vn 
ĐT: 0292.3782647
 
Gs.Ts. Ngô Ngọc Hưng
Giảng viên cao cấp
CN: Khoa học đất
Email: ngochung@ctu.edu.vn 
ĐT: 0913131186
 
PGs. Ts. Lê Văn Khoa
Giảng viên
CN: Khoa học Sinh học Ứng dụng (Quản lý đất)
Email: lvkhoa@ctu.edu.vn 
ĐT: 0918 508 222
 
PGs. Ts. Trần Kim Tính
Giảng viên cao cấp
CN: Hóa học đất
Email: tktinh@ctu.edu.vn 
ĐT: 0913666243
 
PGs. Ts. Tất Anh Thư
Giảng viên cao cấp
CN: Đất và Dinh dưỡng cây trồng
Email: tathu@ctu.edu.vn 
ĐT: 0918058482
 
Ts. Trần Bá Linh
Giảng viên.
CN: Quản lý đất & nước
Email: tblinh@ctu.edu.vn 
 ĐT: 0919076068
 
Ts. Nguyễn Minh Đông
Giảng viên
CN: Khoa học Đất
Email: nmdong@ctu.edu.vn 
ĐT: 0901220219
 
Ts. Nguyễn Minh Phượng
Giảng viên
CN: Quản lý đất và nước
Email: nmphuong@ctu.edu.vn 
ĐT: 0919855384
 
Ts. Đặng Duy Minh
CN: Khoa học đất, Quản lý TNTN & MT
Email: ddminh@ctu.edu.vn
ĐT: 0975676034
 
Ts. Châu Thị Anh Thy
Giảng viên.
CN: Vi sinh vật
Email: ctathy@ctu.edu.vn
ĐT: 0834290484
 
Ts. Nguyễn Thị Kim Phượng
Giảng viên
CN: Môi trường
Email:ntkimmphuong@ctu.edu.vn 
ĐT: 0919300270
 
Ts. Nguyễn Văn Sinh
Giảng viên
CN: Khoa học Tuyến Trùng
Email: nvsinh@ctu.edu.vn
ĐT: 
 
ThS. Nguyễn Văn Quí
Giảng viên
CN: Tài nguyên đất
Email: nvqui@ctu.edu.vn
ĐT:
 
ThS. Nguyễn Đỗ Châu Giang
Giảng viên.
CN: Khoa học nông nghiệp
Email: ndcgiang@ctu.edu.vn
ĐT:
 
ThS. Trần Huỳnh Khanh
Nghiên cứu viên
CN: Khoa học đất
Email: thkhanh@ctu.edu.vn 
ĐT: 
 
ThS. Lê Văn Dang
Nghiên cứu viên
CN: Khoa học đất
Email: lvdang@ctu.edu.vn 
ĐT:

KS. Võ Thị Thu Trân
Nghiên cứu viên
CN: Khoa học đất
Email: vtttran@ctu.edu.vn  
ĐT: 0367707727
 
KS. Nguyễn Thị Thu Hà
Nghiên cứu viên
CN: Khoa học đất
Email: ntthuha@ctu.edu.vn 
ĐT: 0977793889
 
ThS. Lê Thị Thanh Chi
Nghiên cứu viên
CN: Khoa học đất
Email: lttchi@ctu.edu.vn  
ĐT: 0919455207

KS. Huỳnh Mạch Trà My
 Nghiên cứu viên
CN: Khoa học đất
Email: hmtmy@ctu.edu.vn 
ĐT: 0919455207
       

KHOA KHOA HỌC ĐẤT - TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Địa chỉ liên hệ: Khu 2, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0292.3872059; Email: nmphuong@ctu.edu.vn
Address:
Campus 2, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City. Tel: 0292.3872059; Email:  nmphuong@ctu.edu.vn
Copyright © 2022  Khoa Khoa học Đất. All rights reserved