Bộ môn Khoa học Đất có 35 cán bộ, trong đó có 2 cán bộ có học hàm giáo sư, 6 cán bộ có học hàm phó giáo sư, 17 cán bộ có học vị tiến sĩ, 11 cán bộ có học vị thạc sĩ và 7 cán bộ có trình độ kỹ sư và trung cấp. Để đảm nhận nhiệm vụ đào tạo, Bộ môn hiện tại có 19 giảng viên và giảng viên cao cấp, 14 nghiên cứu viên, 1 chuyên viên và 1 phục vụ giảng dạy. Hiện nay, có 4 cán bộ đang là nghiên cứu sinh ở nước ngoài.

BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

 

Ts. Dương Minh Viễn

Giảng viên. P. Trưởng bộ môn
CN: Nông hóa – Thổ nhưỡng
Email: dmvien@ctu.edu.vn
ĐT: 0919455148


PGs.Ts. Trần Văn Dũng

Giảng viên cao cấp. Trưởng bộ môn
CN: Khoa học Kỹ thuật Sinh học
Email: tvandung@ctu.edu.vn
ĐT: 0917064723

PGs.Ts. Nguyễn Khởi Nghĩa

Giảng viên. P. Trưởng bộ môn
CN: Vi sinh vật đất và Môi trường
Email: nknghia@ctu.edu.vn
ĐT: 0932801727

CÁN BỘ GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU

 

PGs. Ts. Châu Minh Khôi
Giảng viên cao cấp. Phó trưởng Khoa Nông nghiệp và SHƯD
CN: Khoa học Kỹ thuật Sinh học
Email: cmkhoi@ctu.edu.vn
ĐT: 0292.3782647

 

Gs.Ts. Ngô Ngọc Hưng
Giảng viên chính

CN: Khoa học đất
Email: ngochung@ctu.edu.vn
ĐT: 0913131186

 

Gs.Ts. Võ Thị Gương
(Giảng viên mời giảng)

CN: Khoa học Nông nghiệp
Email: vtguong@ctu.edu.vn
ĐT: 0918494775

 

PGs.Ts. Nguyễn Mỹ Hoa
Giảng viên chính

CN: Sinh thái Nông nghiệp & Bảo tồn Tài nguyên
Email: nmhoa@ctu.edu.vn
ĐT: 0292 3832248

PGs. Ts. Lê Văn Khoa
Giảng viên

CN: Khoa học Sinh học Ứng dụng (Quản lý đất)
Email: lvkhoa@ctu.edu.vn
ĐT: 0918 508 222

 

PGs. Ts. Trần Kim Tính
Giảng viên cao cấp
CN: Hóa học đất
Email: tktinh@ctu.edu.vn
ĐT: 0913666243

PGs. Ts. Tất Anh Thư
Giảng viên cao cấp
CN: Đất và Dinh dưỡng cây trồng
Email: tathu@ctu.edu.vn
ĐT: 0918058482

 

Ts. Trần Bá Linh
Giảng viên.
CN: Quản lý đất & nước
Email: tblinh@ctu.edu.vn
 ĐT: 0919076068 

Ts. Nguyễn Minh Đông
Giảng viên
CN: Khoa học Đất
Email: nmdong@ctu.edu.vn

Ts. Đặng Duy Minh
Giảng viên
CN: Khoa học đất, Quản lý TNTN & MT
Email: ddminh@ctu.edu.vn

 

Ts. Đỗ Thị Xuân
Giảng viên
CN: Khoa học Đất
Email: dtxuan@ctu.edu.vn

Ts. Nguyễn Minh Phượng
Giảng viên
CN: Quản lý đất và nước
Email: nmphuong@ctu.edu.vn

Ts. Châu Thị Anh Thy
Giảng viên.
CN: Vi sinh vật
Email: ctathy@ctu.edu.vn

ThS. Đoàn Thị Trúc Linh
Nghiên cứu viên.
CN: Khoa học đất
Email: truclinh@ctu.edu.vn

ThS. Nguyễn Đỗ Châu Giang
Giảng viên.
CN: Khoa học nông nghiệp
Email: ndcgiang@ctu.edu.vn

ThS. Nguyễn Văn Quí
Giảng viên
CN: Tài nguyên đất
Email: nvqui@ctu.edu.vn


ThS. Lê Văn Dang

Nghiên cứu viên

CN: Khoa học đất
Email: lvdang@ctu.edu.vn

 

ThS. Trần Huỳnh Khanh

Nghiên cứu viên
CN: Khoa học đất
Email: thkhanh@ctu.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Kim Phượng

Giảng viên
CN: Môi trường
Email: ntkimmphuong@ctu.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Văn Sinh

Giảng viên
CN: Khoa học Tuyến Trùng
Email: nvsinh@ctu.edu.vn

       

BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT

Địa chỉ liên hệ: Khu 2, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0292.3872059; Email: lttchi@ctu.edu.vn
Address:
Campus 2, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City. Tel: 0292.3872059; Email:  lttchi@ctu.edu.vn
Copyright © 2018 Bộ môn Khoa học Đất. All rights reserved