Đào tạo chương trình Nghiên cứu sinh

Từ năm 2001, Bộ môn trực tiếp đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Đất và Dinh dưỡng Cây trồng, nay là ngành Khoa học Đất. Tính đến năm 2012, đã có 15 nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại bộ môn và đã có 03 nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp tiến sĩ.

Xem thêm:
1- Thông tin tuyển sinh
2- Khung chương trình đào tạo

3- Điều kiện bảo vệ luận án cấp cơ sở
4- Danh mục các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ
5- Yêu cầu ngoại ngữ đầu ra
6- Hướng dẫn viết nội dung bài luận về dự định nghiên cứu
7- Danh sách Nghiên cứu sinh chuyên ngành Khoa học Đất

BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT

Địa chỉ liên hệ: Khu 2, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0292.3872059; Email: lttchi@ctu.edu.vn
Address:
Campus 2, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City. Tel: 0292.3872059; Email:  lttchi@ctu.edu.vn
Copyright © 2018 Bộ môn Khoa học Đất. All rights reserved