BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

Danh sách công trình được đăng trên tạp chí; kỷ yếu hội nghị, hội thảo (2006-2010)

Tạp chí

 1. Lâm Ngọc Phương và Nguyễn Bảo Vệ. 2006. Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật IBA, BA và than họat tính đến sự tạo rễ của chồi dưa hấu tam bội in vitro. Tạp Chí Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn 2/2006:39-41.
 2. Lâm Ngọc Phương và Nguyễn Bảo Vệ. 2006. Nghiên cứu phương pháp ghép chồi dưa hấu tam bội cấy mô trên gốc cây bầu (Lagenaria vulgaris) và cây bí (Cucurbita pepo). Tạp Chí Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn 5/2006:50-52.
 3. Trần Thị Kim Ba, Nguyễn Bảo Vệ và Nguyễn Thị Phương Linh. 2006. Ảnh hưởng của Putrescine đến sự hô hấp và sản sinh ethylene của trái xoài Cát Hòa Lộc sau thu hoạch. Tạp Chí Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn 7/2006:43-45.
 4. Trần Thị Kim Ba, Nguyễn Bảo Vệ. 2006. Hiệu quả của một số hoá chất điều hoà sinh trưởng thực vật đối với sự đậu trái của xoài Cát Hòa Lộc ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tạp Chí Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn 8/2006:95-97.
 5. Trần Thị Kim Ba, Nguyễn Bảo Vệ, Nguyễn Việt Khởi và Nguyễn Thị Kiều. 2006. Borax phun qua lá làm tăng khả năng đậu trái xoài Cát Hòa Lộc. Tạp Chí Khoa Học, Trường Đại Học Cần Thơ. 2006:5 58-67.
 6. Trần Thị Kim Ba, Nguyễn Bảo Vệ và Tô Tuấn Nghĩa, 2006. Khắc phục tác động cháy nhựa trên vỏ trái xoài Cát Hòa Lộc bằng hóa chất. Tạp Chí Khoa Học, Trường Đại Học Cần Thơ. 2006:5 68-75.
 7. Trần Văn Hâu và Châu Trùng Dương, 2006. Một số đặc tính sinh học của sự ra hoa cây chôm chôm (Nephelium lappaceum) được canh tác tại Cần Thơ. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Cần Thơ,  V. 6/2006. tr. 53-59.
 8. Trần Văn Hâu, Lê Văn Hòa và Nguyễn Hòang Anh, 2006. Sự tương quan giữa hàm lượng gibberellin nội sinh và tỉ số C/N đến sự ra hoa chôm chôm Java (Nephelium lappaceum). Tạp chí Khoa học, trường Đại học Cần Thơ,  V. 6/2006. tr. 60-68.
 9. Trần Văn Hâu, Trần Văn Khánh và Nguyễn Thanh Nhàn. 2006. Ảnh hưởng của paclobutrazol và biện pháp phủ plastic lên sự ra hoa mùa nghịch chôm chôm Java tại Cần Thơ. Tuyển tập công trình NCKH Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại học Cần Thơ năm 2006, Quyển 2. Bảo Vệ Thực Vật, Khoa Học Cây Trồng và Di Truyền Giống Nông Nghiệp. Cần Thơ, 11/2006, tr. 353-360.
 10. Trần Văn Hâu và Nguyễn Việt Khởi, 2006. Ảnh hưởng của Paclobutrazol lên sự ra hoa rải vụ chôm chôm Java trong mùa nghịch tại Cần Thơ. Tuyển tập công trình NCKH Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại học Cần Thơ năm 2006, Quyển 2. Bảo Vệ Thực Vật, Khoa Học Cây Trồng và Di Truyền Giống Nông Nghiệp. Cần Thơ, 11/2006, tr. 361-372.
 11. Trần Văn Hâu, Nguyễn Việt Khởi và Châu Trùng Dương, 2006. Điều tra một số kỹ thuật liên quan đến sự ra hoa chôm chôm Java tại huyện Chộ Lách, tỉnh Bến Tre và huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long. Tuyển tập công trình NCKH Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại học Cần Thơ năm 2006, Quyển 2. Bảo Vệ Thực Vật, Khoa Học Cây Trồng và Di Truyền Giống Nông Nghiệp Cần Thơ, 11/2006, tr. 373-378.
 12. Trần Văn Hâu và Võ Ngọc Tấn, 2006. Điều tra kỹ thuật canh tác và chuyển đổi giống nhãn Xuồng Cơm Vàng tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Tuyển tập công trình NCKH Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại học Cần Thơ năm 2006, Quyển 2. Bảo Vệ Thực vật, Khoa Học Cây Trồng và Di Truyền Giống Nông Nghiệp Cần Thơ, 11/2006, tr.379-386.
 13. Nguyễn Thành Hối, Nguyễn Bảo Vệ, Vũ Tiến Khang và Lưu Hồng Mẫn, 2006. So sánh mật số vi sinh vật và một số đặc tính đất lúa đầu vụ Hè Thu và Đông Xuân trên đất phù sa ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tạp Chí Khoa Học, Trường Đại Học Cần Thơ. 2006:5. 76-84.
 14. Nguyễn Thành Hối và Nguyễn Bảo Vệ, 2007. Ảnh hưởng của đất có vùi rơm rạ đến chiều dài rễ và chồi của lúa lúc nảy mầm. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 3 và 4/2007. pp. 64-68.
 15. Nguyễn Thành Hối và Nguyễn Bảo Vệ, 2007. Ảnh hưởng của chôn vùi rơm rạ đến mật số vi sinh vật và một số đặc tính đất lúa ngập nước. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 8/2007. pp. 72-74 và 77.
 16. Trần Văn Hâu, Lê Thị Thanh Thủy và Phan Thanh Trúc, 2008. Đánh giá một số dòng ca cao (Theobroma cacao) có triển vọng tại Cần Thơ. Tạp chí Khoa Học, trường Đại học Cần Thơ 2008:9 (2) tr. 51-58.
 17. Trần Văn Hâu và Huỳnh Thanh Vũ, 2008. Đặc tính sinh học của sự ra hoa và phát triển trái nhãn xuồng cơm vàng (Dimocarpus longan(Lour.) Steud var. Xuong Com Vang). Tạp chí Khoa Học trường Đại học Cần Thơ 2008:9 (2) tr. 69-76.
 18. Trần Văn Hâu và Nguyễn Hồng Lam, 2008. Ảnh hưởng của biện pháp thụ phấn chéo bổ sung bằng các loại phấn khác nhau đến năng suất và phẩm chất cơm sầu riêng Sữa Hạt Lép (Durio zibethinus Murr.). Tạp chí Khoa Học trường Đại học Cần Thơ 2008:9 (2) tr.11-18.
 19. Đinh Trần Nguyễn và Trần Thị Ba, 2008. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tạo trái dưa hấu hình vuông phục vụ chưng tết. Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ. Số 9/2008, tr. 128-135.
 20. Trần Văn Hâu và Đặng Thị Nguyệt Quế. 2009. Ảnh hưởng của thời gian chiếu sáng bổ sung lên sự phát triển nụ hoa và phẩm chất chậu hoa cúc mâm xôi (Chrysanthemum morifolium). Tạp Chí Khoa Học Trường Đại học Cần Thơ, số 11-2009, Q2 88-96.
 21. Trần Văn Hâu và Lê Minh Quốc, 2009. Đặc tính sự ra hoa và phát triển trái dâu Hạ Châu (Baccaurea ramiflora) tại Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Tạp Chí Khoa Học Trường Đại học Cần Thơ, số 11-2009, Q2 270-277.
 22. Trần Văn Hâu, Châu Trùng Dương và Nguyễn Việt Toàn, 2009. Ảnh hưởng của biện pháp xử lý tiền thu hoạch và nồng độ ethephon sau thu hoạcch đến phẩm chất trái sầu riêng Monthong (Durio zibethinus) tại Chợ Lách, Bến Tre. Tạp Chí Khoa Học Trường Đại học Cần Thơ, số 11-2009, Q1 442-450.
 23. Trần Văn Hâu, Châu Trùng Dương và Bùi Công Luận, 2009. Ảnh hưởng của biện pháp xử lý tiền thu hoạch đến phẩm chất trái sầu riêng Monthong (Durio zibethinus) tại Chợ Lách, Bến Tre. Tạp Chí Khoa Học Trường Đại học Cần Thơ, số 11-2009, Q2 225-234.
 24. Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu và Lê Thị Thanh Thủy. 2009. Điều tra mô hình sản xuất xoài rải vụ theo hướng GAP tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Tạp Chí Khoa Học Trường Đại học Cần Thơ, số 11-2009, Q1 414-424.
 25. Trần Văn Hâu và Lê Thanh Điền. 2009. Ảnh hưởng thời điểm kích thích ra hoa bằng thiourea sau khi xử lý paclobutazol trên sự ra hoa mùa nghịch trên xoài cát Chu (Mangifera indica) tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Tạp Chí Khoa Học Trường Đại học Cần Thơ, số 11-2009, Q1 425-431.
 26. Trần Văn Hâu và Nguyễn Thị Kim Xuyến. 2009. Ảnh hưởng của nồng độ paclobutrazol trên sự ra hoa mùa nghịch xoài cát Chu  (Mangifera indica). Tạp Chí Khoa Học Trường Đại học Cần Thơ, số 11-2009, Q1 406-413.
 27. Trần Văn Hâu và Lê Văn Chấn, 2009. Ảnh hưởng của chlorate kali và biện pháp khoanh cành đến sự ra hoa và năng suất nhãn Xuồng Cơm Vàng (Dimocarpus longan). Tạp Chí Khoa Học Trường Đại học Cần Thơ, số 11-2009, Q1 432-441.
 28. Trần Thị Ba, Châu Ngọc Ánh và Võ Thị Bích Thủy, 2009. Đánh giá tỉ lệ bệnh héo tươi và năng suất cà chua RC250 ghép trên các loại gốc ghép khác nhau trong nhà lưới. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ. Số 11a/2009, tr. 295-305
 29. Trần Thị Ba, Vương Quý Khang và Võ Thị Bích Thủy, 2009. Ảnh hưởng gốc ghép bầu nhật lên sự sinh trưởng, năng suất và phẩm chất của dưa lê Kim Cô Nương, Xuân Hè 2008. Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ. Số 11a/2009, tr. 305-313
 30. Trần Thị Ba, Bùi Văn Tùng và Trần Ngọc Liên, 2009. Hiệu quả của các loại giá thể, giống và dinh dưỡng trên sự sinh trưởng và năng suất của xà lách trồng thủy canh gia đình, Đông Xuân 2007, Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ. Số 11a/2009. tr. 339-346
 31. Trần Thị Ba, Ngô Thị Hồng Yến và Võ Thị Bích Thủy, 2009. So sánh sự sinh trưởng, năng suất và tỉ lệ trái vuông của 3 giống dưa hấu ghép trên gốc bầu sao. Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ. Số 11a/2009, tr. 323-329
 32. Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy, Phùng Thị Nguyệt Hồng, Nguyễn Mỹ Hoa, Lê Phú Duy và Tô Như Ái 2009. Hiệu quả phân hữu cơ sinh học lên năng suất rau muống tại Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ. Số 11b/2009, tr. 335-344
 33. Nguyễn Văn Huỳnh, Nguyễn Thị Nghiệm, Trần Văn Hai và Trần Thị Ba, 2009. Thử nghiệm mô hình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh (IPM) cho sản xuất rau an toàn ở đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ. Số 11a/2009, tr. 41-53
 34. Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy và Nguyễn Thị Minh Hiền, 2009. Trắc nghiệm sáu giống cải xà lách vụ Xuân Hè 2008. Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ. Số 11a/2009, tr. 314-322
 35. Trần Thị Ba, Trần Thiện Thiên Trang và Võ Thị Bích Thủy, 2009. So sánh sự sinh trưởng, năng suất và phẩm chất của 11 giống dưa lê trong nhà lưới vụ Xuân Hè 2007. Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ. Số 11a/2009, tr. 330-338.
 36. Nguyen Huy Tai, Ta The Hung, Tae In Ahn, JongSeokPark, and Jung Eek Son. 2009. Estimation of Leaf area, Fresh Weight, and Dry Weight of Paprika (Capsicum annuum) using Leaf Length and Width in Rockwool-Based Soilless Culture. Hort. Environ. Biotechnol. 50(5):422-426. October 31, 2009. ISSN 0253-6498.
 37. Thuc, L.V., Ky, H., Ooi, S.E., Ishak, Z., Napis, S. and Namasivayam, P., 2008. Molecular characterization of an unknown protein (Acc. No. EU795363) from the ESTs of oil palm (Elaeis guineensis) cell suspension culture. Pertanika J. Science & Technology, 16 (2), 189-199. 
 38. JongSeokPark, Nguyen Huy Tai, Tae In An, and Jung Eek Son. 2009. Analysis of Moisture Characteristics in Rockwool Slabs using Time Domain Reflectometry (TDR) Sensors and Their Applications to Paprika Cultivation. Journal of Bio-Evironment Control, 18(3):238-243. September, 2009. ISSN 1229-4675.
 39. Ky, H., Thuc, L.V., Ooi, S.E., Ishak, Z., Namasivayan, P. and Napis, S, 2009. Sequence and expression analysis of EgSAPK, a putative member of the Serine/Threonine protein kinase in oil palm (Elaeis guineensis). International Journal of Botany, 5 (1),76-84.
 40. Saleh, N.M. and Thuc, L.V., 2009. Assessment of the effect of different strains of Agrobacterium rhizogeneson induction of hairy roots on Solenostemon scutellarioides leaves. African Journal of Biotechnology, 8 (15), 3519-3523.
 41. Trần Thị Ba và Phạm Thanh Phong. 2010. Hiệu quả canh tác cà chua ghép trái vụ tại tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ. Số 16b/2010, tr. 15-23
 42. Đinh Trần Nguyễn, Nguyễn Bảo Toàn, Trần Thị Ba và Bùi Văn Tùng. 2010. Hiệu quả của sự bổ sung calcium và phân dơi vào môi trường dinh dưỡng thủy canh cây cà chua savior (Lycopersicon esculentum). Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ. Số 16b/2010, tr. 24-31
 43. Trần Thị Ba và Lê Thị Thúy Kiều. 2010. Ảnh hưởng của tổ hợp giá thể đất feralit vàng đỏ Phú Quốc và xơ dừa DASA lên sự sinh trưởng và năng suất cà chua Red Crown 250. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ. Số 16b/2010, tr. 58-68
 44. Trần Thị Ba và Lê Thị Thúy Kiều. 2010. Ảnh hưởng của tổ hợp giá thể đất feralit vàng đỏ Phú Quốc và xơ dừa DASA X0 lên sự sinh trưởng và năng suất cải mầm (Raphanus sativus). Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ. Số 16b/2010, tr. 199-207.
 45. Trần Thị Ba và Phạm Thanh Phong. 2010. Đánh giá khả năng sống và chống chịu bệnh héo tươi do vi khuẩn (Ralstonia solanacearum) của cà chua ghép trong nhà lưới. Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ. Số 16b/2010, tr. 272-279
 46. Trần Văn Hâu và Lê Văn Chấn, 2010. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm bón sau thu hoạch đến sự ra hoa và năng suất nhãn Xuồng Cơm Vàng (Dimocarpus longan) mùa nghịch tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí khoa học Trường đại học Cần Thơ, số 15b-2010: 141-151.
 47. Trần Văn Hâu, Lê Thị Thanh Thủy và Phan Thanh Trúc, 2010. Đánh giá đặc tính nông học và hàm lượng chất béo trong hạt một số giống ca cao (Theobroma cacao) trồng phổ biến tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Tạp chí khoa học Trường đại học Cần Thơ, số 16b-2010:178-185.
 48. Trần Văn Hâu và Võ Hoàng Kha, 2010. Ảnh hưởng của nồng độ paclobutrazol lên sự ra hoa bòn bon ta (Lansium domesticum) tại quận Cái Răng, Thanh phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học Trường đại học Cần Thơ, số 16b-2010: 259-265.
 49. Trần Văn Hâu và Lê Thị Thảo, 2010. Đặc tính sinh học sự ra hoa bòn bon ta và bòn bon Thái (Lansium domesticum) tại quận Cái Răng, Thanh phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học Trường đại học Cần Thơ, số 16a-2010; 157-166.

Kỷ yếu hội nghị, hội thảo

 1. Sung Bong Oh, HyunJunPark, Yong Kyo Jung, Nguyen Huy Tai, and Jung Eek Son. 2007. Moisture Prediction and Control of Growing Media in Closed Transplant Production System. Oral presentation.  J. Hort. Sci. Technol. 25 (SUPPL. I) June 2007.
 2. Jung Eek Son, Sung Bong Oh, Nguyen Huy Tai, HyunJunPark, and Yong Kyo Jung. 2007. Moisture Prediction of Growing Media and Irrigation Control in Closed Seedling Production Systems under Artificial Light. GreenSys 2007. High Technology for Greenhouse System Management. October 4-6, 2007. Naples–Italy.
 3. Jung Eek Son, Sung Bong Oh, Nguyen Huy Tai, Sung Kyu Kim, and Yin Ji Lu. 2007. Environments, Energy Consumption and Plant Growth in a Containerized Plant Production System Using Heating and A Nutrient-Wick Culture System. GreenSys 2007. High Technology for Greenhouse System Management. October 4-6, 2007. Naples–Italy.
 4. Nguyen Huy Tai, Young Yeol Cho, Jung Pil Lee, Jong Hyang Bae, and Jung Eek Son. 2008. Moisture and Drainage Control in Rockwool-based ‘Paprika’ Production Systems. Poster presentation at the First Asian Horticultural Congress. AHC 2008. 12.
 5. Nguyen Huy Tai, Young Yeol Cho, Jung Pil Lee, Jong Hyang Bae, and Jung Eek Son. 2008. Growth, Fruit Yield and Quality of Paprika Plant under Different Moisture Contents of Growing Media in Soilless Culture. Poster presentation at the First Asian Horticultural Congress. AHC 2008. 12
 6. Nguyen Huy Tai, Young Yeol Cho, Hyun Jun Park, Jung Hyun Lee, Jung Pil Lee, Jong Hyang Bae, and Jung Eek Son. 2008. Development of moisture control system for irrigation and prediction of transpiration in Paprika plants. Oral presentation at the 9th International Workshop on Partial Differential Equations. ChonnamNationalUniversity. May 29-31, 2008.
 7. Jung Eek Son, Nguyen Tai, Yong Yeul Cho, Hyun Jun Park, Jung Hyun Lee, Dong Ju Meyoug, Jung Pil Lee, and Jong Hyang Bae. Transpiration Model of Paprika Based on Environmental Factors. Poster presentation at Conference of the Korea Society for Horticultural Science. J. Hort. Sci. Technol. 26 (SUPPL.) May 2008
 8. Trần Văn Hâu và Sầm Lạc Bình, 2008. Ảnh hưởng của biện pháp thụ phấn chéo đến một số loại cây có múi đến sự tạo hạt lên phẩm chất trái bưởi năm Roi (Citrus maxima). Hội nghị khoa học “Cây ăn trái quan trọng ở đồng bằng sông Cửu Long” tại  trường Đại học Cần Thơ ngày 11/3/2008. Nxb Nông Nghiệp TP. Hồ Chí Minh, tr. 118-126.
 9. Trần Văn Hâu và Lê Thị Thanh Thuỷ, 2008. Ảnh hưởng của thời điểm xử lý Paclobutrazol trên sự ra hoa xoài cát Hòa Lộc (Mangifera indica). Hội nghị khoa học “Cây ăn trái quan trọng ở đồng bằng sông Cửu Long” tại  trường Đại học Cần Thơ ngày 11/3/2008. Nxb Nông Nghiệp TP. Hồ Chí Minh, tr. 203-210.
 10. Trần Văn Hâu, Nguyễn Mạnh Trung, 2008. Ảnh hưởng của Gibberellin, Thiourea và Urea lên sự ra đọt của cây măng cụt (Garcinia mangostana) ở các độ tuổi khác nhau. Hội nghị khoa học “Cây ăn trái quan trọng ở đồng bằng sông Cửu Long” tại  trường đại học Cần Thơ ngày 11/3/2008. Nxb Nông Nghiệp TP. Hồ Chí Minh, tr. 370-382.
 11. Trần Văn Hâu, Lâm Hoàng Ngọc Bích và Bùi Thanh Liêm, 2008. Ảnh hưởng của biện pháp phủ gốc bằng plastic ở các thời điểm trước khi thu hoạch đến phẩm chất trái sầu riêng Mongthong (Durio zibethinus) tại chợ Lách, Bến Tre. Hội nghị khoa học “Cây ăn trái quan trọng ở đồng bằng sông Cửu Long” tại  trường Đại học Cần Thơ ngày 11/3/2008. Nxb Nông Nghiệp TP. Hồ Chí Minh, tr. 410-416.
 12. Trần Văn Hâu, Triệu Quốc Dương và Bùi Thanh Liêm, 2008. Tác động của biện pháp phủ gốc bẳng plastic trước khi thu hoạch đến phẩm chất cơm sầu riêng sữa hạt lép (Durio zibethinus) tại huyện Chợ Lách, Bến Tre. Hội nghị khoa học “Cây ăn trái quan trọng ở đồng bằng sông Cửu Long” tại  trường Đại học Cần Thơ ngày 11/3/2008. Nxb Nông Nghiệp TP. Hồ Chí Minh, tr. 417-424.
 13. Trần Văn Hâu, Phan Hà và Bùi Thanh Liêm, 2008. Ảnh hưởng của calcium, magnesium và kali phun qua lá đến phẩm chất trái sầu riêng monthong (Durio zibethinus) tại Chợ Lách, Bến Tre. Hội nghị khoa học “Cây ăn trái quan trọng ở đồng bằng sông Cửu Long” tại trường Đại học Cần Thơ ngày 11/3/2008. Nxb Nông Nghiệp TP. Hồ Chí Minh, tr. 425-432.
 14. Nguyễn Bá Phú và Nguyễn Bảo Vệ. Khảo sát một số yếu tố có liên quan đến số hạt trên trái cam Sành (Citrus nobilis typica Hassk.), 2008. Hội nghị khoa học “Cây ăn trái quan trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long”. 109 – 117. Nxb Nông Nghiệp, TP. Hồ Chí Minh.
 15. Trần Thị Bích Vân, Nguyễn Bảo Vệ và Nguyễn Bá Phú. 2009. Khảo sát sự ổn định tính trạng không hột của hai cây quýt Đường không hột đột biến tự nhiên ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Trong: Kỷ yếu Hội nghị “Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học và cao đẳng khối nông – lâm – ngư - thủy toàn quốc” lần thứ tư. Thái Nguyên. Trang 145-148.
 16. Bùi Thị Cẩm Hường, Trần Nhân Dũng, Nguyễn Bảo Vệ và Nguyễn Bá Phú. 2009. Nhận diện hai cây quýt Đường không hột đột biến tự nhiên ở Đồng Bằng Sông Cửu Long bằng kỹ thuật RAPD. Trong: Kỷ yếu Hội nghị “Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học và cao đẳng khối nông – lâm – ngư - thủy toàn quốc” lần thứ tư. Thái Nguyên. Trang 320-323.
 17. Nguyen Huy Tai, JongSeokPark and Jung Eek Son. 2009. Effect of Moisture Contents Controlled by TDR Sensors on Growth and Fruit Yield in a Rockwool-based ‘Paprika’ Production System. Poster presentation at Conference of the Korea Society for Horticultural Science, Spring 2009.
 18. Nguyen Huy Tai, Jong Seok Park, Jeong Hyun Lee, Dong Ju Myoung, Young Yeol Cho, Tae In Ahn1, and Jung Eek Son. 2009. Prediction of Transpiration Using Cumulative Radiation and Vapor Pressure Deficit with Growth Stage in Soilless Culture of Paprika Plants. Poster presentation at Conference of the Korea Society for Horticultural Science.  J. Hort. Sci. Technol. 27 (SUPPL. II) June 2009.
 19. Nguyen Huy Tai, Ta The Hung, Tae In Ahn, JongSeokPark, and Jung Eek Son. 2009. Estimation of Leaf area, Fresh Weight, and Dry Weight of Paprika (Capsicum annuum) using Leaf Length and Width in Rockwool Culture. Poster presentation at Conference of the Korea Society for Horticultural Science. Kor. J. Hort. Sci. Technol. 27 (SUPPL. II) June 2009.
 20. JongSeokPark, Nguyen Huy Tai, Tae In Ahn, and Jung Eek Son. 2009. Analysis of Moisture Characteristics of Growing Medium using Time Domain Reflectometry (TDR) Sensors in Rockwool Culture. Poster presentation at Conference of the Korea Society for Horticultural Science.  J. Hort. Sci. Technol. 27 (SUPPL. II) June 2009.
 21. Nguyen Huy Tai, Tae In Ahn, Ta The Hung, JongSeokPark, and Jung Eek Son. 2009. Estimation of transpiration using photosynthetic photon flux density (PPFD), vapor pressure deficit (VPD) under different moisture contents in rockwool-based paprika culture. Poster presentation at Plant Science Conference. Autumn  2009.
 22. Bùi Thị Cẩm Hường, Trần Nhân Dũng, Nguyễn Bảo Vệ và Nguyễn Bá Phú. Phân tích mối quan hệ di truyền của cây quýt Đường không hột và có hột ở huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp bằng kỹ thuật sinh học phân tử. Kỷ yếu hội nghị khoa học. Phát triển Nông nghiệp bền vững thích ứng với sự biến đổi khí hậu. Trang 3-11. 2010. NXB Nông nghiệp.
 23. Trần Thị  Ba, Võ Thị Bích Thủy và Nguyễn Thị  Mỹ Ngọc. 2010. Ảnh hưởng của một số hóa chất lên sự sinh trưởng cà chua làm cây cảnh trong nhà lưới vụ Thu Đông 2009. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Phát triển Nông nghiệp bền vững Phần I, NXB Nông Nghiệp. tr.110-116
 24. Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy và Nguyễn Liên Quốc, 2010. Đánh giá sự sinh trưởng và năng suất của ba giống rau cần nước (Oenanthe javanica) vụ Đông Xuân 2008-2009, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Phát triển Nông nghiệp bền vững Phần I, NXB Nông Nghiệp. tr.117-123
 25. Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy và Trần Thanh Thoảng, 2010. Khảo sát sự sinh trưởng và năng suất cải xoong (Nasturtium officinale Br.) trên bốn loại giá thể, Đông Xuân 2008-2009, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Phát triển Nông nghiệp bền vững Phần I, NXB Nông Nghiệp. tr.124-131
 26. Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy và Nguyễn Văn Tươi, 2010. Ảnh hưởng của thời điểm che sáng lên sinh trưởng và năng suất rau cần nước vụ Xuân hè 2009, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Phát triển Nông nghiệp bền vững Phần I, NXB Nông Nghiệp. tr.132-138
 27. Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy và Trần Thanh Phong, 2010. Khảo sát sự sinh trưởng và năng suất của năm giống cà chua ngoài đồng, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Phát triển Nông nghiệp bền vững Phần I, NXB Nông Nghiệp. tr.139-145
 28. Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy và Võ Thành Nhơn, 2010. Khảo sát sự sinh trưởng, năng suất, phẩm chất của 9 giống cà chua nhập nội, Đông Xuân 2008-2009, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Phát triển Nông nghiệp bền vững Phần I, NXB Nông Nghiệp. tr.146-153
 29. Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy và Ngụy Kim Yến, 2010. Ảnh hưởng của một số chế phẩm bổ sung lên sinh trưởng, năng suất và phẩm chất dưa lê Kim Cô Nương, vụ Xuân hè 2009, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Phát triển Nông nghiệp bền vững Phần I, NXB Nông Nghiệp. tr.154-159
 30. Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy và Nguyễn Thị Kim Nhi, 2010. Ảnh hưởng của dinh dưỡng bổ sung qua lá lên sự sinh trưởng và năng suất của một số loại rau thuỷ canh trong nhà lưới, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Phát triển Nông nghiệp bền vững Phần I, NXB Nông Nghiệp. tr.160-168
 31. Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy và Huỳnh Hồng Hải, 2010. Ảnh hưởng của phân hữu cơ và vô cơ lên sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng rau cần nước, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Phát triển Nông nghiệp bền vững Phần I, NXB Nông Nghiệp. tr.169-174
 32. Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy và Lê Thị Cẩm Tú, 2010. Khảo sát sự sinh trưởng, năng suất của cải mầm, cải xanh và xà lách trên các hệ thống trồng rau không cần đất, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Phát triển Nông nghiệp bền vững Phần I, NXB Nông Nghiệp. tr.175-182
 33. Trần Thị Ba, 2010. Đánh giá khả năng chống chịu bệnh héo xanh do vi khuẩn (Ralstonia solanacearum) của cà chua ghép trồng trái vụ tại tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu và Vĩnh Long. Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 9 tại Đại học Nông Lâm Huế. NXB Nông nghiệp, tr. 173-179
 34. Trần Thị Ba và Nguyễn Thị Nghiêm, 2010. Đánh giá khả năng chống chịu bệnh héo xanh do vi khuẩn (Ralstonia solanacearum) của cà chua ghép trong nhà lưới. Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 9 tại Đại học Nông Lâm Huế, NXB Nông nghiệp, tr. 180-188.
 35. Trần Văn Hâu và Nguyễn Thị Ngọc Linh, 2010. Ảnh hưởng của nồng độ Naphthalene acetic acid lên sự kéo dài thời gian nở hoa của mai Giảo (Ochna integerima). Kỷ yếu Hội nghị Khoa Học ‘phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu do Trường đại học Cần Thơ tổ chức tại Cần Thơ ngày 26/11/2010. Phần I: Nông Học, Chăn nuôi, Thú y. Nxb Nông Nghiệp TP. Hồ Chí Minh, tr. 42-47.
 36. Trần Văn Hâu và Trần Thị Thúy Ái, 2010. Ảnh hưởng của 2,4-D và NAA lên rụng trái non và biện pháp canh tác lên năng suất dừa Ta Xanh (Cocos nucifera) tại tỉnh Bến Tre. Kỷ yếu Hội nghị Khoa Học ‘phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu do Trường đại học Cần Thơ tổ chức tại Cần Thơ ngày 26/11/2010. Phần I: Nông Học, Chăn nuôi, Thú y. Nxb Nông Nghiệp TP. Hồ Chí Minh, tr. 73-81.
 37. Lê Vĩnh Thúc và Huỳnh Kỳ, 2010. Chọn môi trường và nồng độ 6-benzylamino purine thích hợp cho việc duy trì và tạo chồi in vitrocủa cây thuốc Solenostemon scutellarioides. Kỷ yếu hội nghị khoa học: Phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với sự biến đổi khí hậu. NXB Nông Nghiệp. pp 26-33.

 

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email