BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

Hợp tác quốc tế

  1. Tuyển chọn và nhân giống một số loại cây ăn trái quan trọng tại Đồng Bằng Sông Cửu Long bằng phương pháp sinh sản vô tính: Cấy mô, giâm cành, tháp chồi (Hợp tác với Bỉ trong chương trình VLIR của Trường, năm 1998-2002).
  2. Ảnh hưởng của môi trường đất và nước đến sinh trưởng và năng suất lúa ở ĐBCSCL (Chương trình hợp tác của Đại học Cần Thơ và tổ chức Japan International Cooperation Agency (JICA) Nhât Bản, năm 2000-2002).
  3. Tuyển chọn và nhân giống một số loại cây ăn trái quan trọng tại Đồng Bằng Sông Cửu Long bằng phương pháp sinh sản vô tính: Cấy mô, giâm cành, tháp chồi (Hợp tác với Bỉ trong chương trình VLIR của Trường, năm 2003-2007).
  4. Dự án Bèo Lục bình (VIE/020) (Sở KHCN Hậu Giang-Luxembourg, năm 2009-2010).

Dữ liệu đang cập nhật

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email