BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

Đề cương chi tiết học phần: Sinh Hoạt Học Thuật Mã số NN711

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1.         THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1.      Tên học phần: Sinh Hoạt Học Thuật    Mã số NN711

1.2.      Trình độ: Thạc sĩ

1.3.      Cấu trúc học phần: Số TC: 30 (LT: 10; BT: 40)

1.4.      Học phần tiên quyết: Không       Mã số: Không

1.5.      Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa; Khoa/Viện: Bộ môn Khoa Học Cây Trồng; Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng

1.6.      Thông tin giảng viên:

Họ và tên Giảng viên: Nguyễn Bảo Vệ

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0906312889    Email: nbve@ctu.edu.vn

2.         MÔ TẢ HỌC PHẦN

Nội dung học phần gồm có phần lý thuyết về: (a) Cấu trúc bài báo cáo khoa học: Mở đầu; Phương tiện và phương pháp; Kết quả và thảo luận; Kết luận và đề nghị; (b) Hình thức bài báo cáo khoa học: Hình thức trình bày văn viết; Hình thức  trình bày Bảng; Hình thức trình bày Hình; Hình thức tài liệu tham khảo; (c) Báo cáo trước đám đông: Chuẩn bị bài báo cáo; Cấu trúc chung bài báo cáo; Cách trình bày báo cáo; Trợ huấn cụ; (d) Chủ trì hội nghị khoa học: Cách chủ trì hội nghị; Điều khiển hội nghị; Những vấn đề cần lưu ý. Mỗi học viên lần lượt là báo cáo viên, chủ trì, phản biện, thư ký, khán giả…

Đề cương chi tiết học phần: Sinh Hoạt Học Thuật Mã số NN711

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1.         THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1.      Tên học phần: Sinh Hoạt Học Thuật    Mã số NN711

1.2.      Trình độ: Thạc sĩ

1.3.      Cấu trúc học phần: Số TC: 30 (LT: 10; BT: 40)

1.4.      Học phần tiên quyết: Không       Mã số: Không

1.5.      Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa; Khoa/Viện: Bộ môn Khoa Học Cây Trồng; Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng

1.6.      Thông tin giảng viên:

Họ và tên Giảng viên: Nguyễn Bảo Vệ

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0906312889    Email: nbve@ctu.edu.vn

2.         MÔ TẢ HỌC PHẦN

Nội dung học phần gồm có phần lý thuyết về: (a) Cấu trúc bài báo cáo khoa học: Mở đầu; Phương tiện và phương pháp; Kết quả và thảo luận; Kết luận và đề nghị; (b) Hình thức bài báo cáo khoa học: Hình thức trình bày văn viết; Hình thức  trình bày Bảng; Hình thức trình bày Hình; Hình thức tài liệu tham khảo; (c) Báo cáo trước đám đông: Chuẩn bị bài báo cáo; Cấu trúc chung bài báo cáo; Cách trình bày báo cáo; Trợ huấn cụ; (d) Chủ trì hội nghị khoa học: Cách chủ trì hội nghị; Điều khiển hội nghị; Những vấn đề cần lưu ý. Mỗi học viên lần lượt là báo cáo viên, chủ trì, phản biện, thư ký, khán giả…

3.     MỤC TIÊU HỌC PHẦN

-         Giúp cho học viên cách viết một bài báo cáo khoa học đúng phương pháp,

-         Hướng dẫn học viên cách báo cáo trước hội nghị và cách tổ chức buổi hội thảo khoa học.

4.     NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

NỘI DUNG HỌC PHẦN

Chương

Tiết (LT/BT/TH)

Chương 1. CẤU TRÚC CHÍNH BÀI BÁO CÁO KHOA HỌC         

     1.1 Mở đầu

     1.2 Phương tiện và phương pháp

     1.3 Kết quả và thảo luận

     1.4 Kết luận và đề nghị

     1.5 Bài tập: Viết và trình bày nội dung một bài báo khoa học

2/10

Chương 2. HÌNH THỨC BÀI BÁO CÁO KHOA HỌC                               

     2.1 Hình thức trình bày văn viết

     2.2 Hình thức  trình bày Bảng

     2.3 Hình thức trình bày Hình

     2.4 Hình thức tài liệu tham khảo

     2.5 Bài tập: Viết và trình bày hình thức một bài báo khoa học

3/10

Chương 3. BÁO CÁO TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG                                                       

     3.1 Chuẩn bị bài báo cáo

     3.2 Cấu trúc chung bài báo cáo

     3.3 Cách trình bày báo cáo

     3.4 Trợ huấn cụ

     3.5 Bài tập: Thuyết trình bài báo cáo trước lớp

3/10

Chương 4. CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC             

     4.1 Cách chủ trì hội nghị, hội thảo

     4.2 Điều khiển hội nghị, hội thảo

     4.3 Những vấn đề cần lưu ý

     4.4 Bài tập: Tập làm chủ trì, thư ký và khán giả trong hội nghị

2/10

5.     PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1.      Phương pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (10 tiết), trong quá trình học học viên sẽ thuyết trình theo nhóm trước lớp 40 tiết.

5.2.      Phương pháp đánh giá: Kiểm tra giữa kỳ: 0% và thi cuối kỳ: 30%, bài tập 70%.

6.         TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN

  1. Alena, D. K. 2011. How to Write Your First Research Paper. Yale J Bio Med. 84(3): 181–190
  2. Barbara, J.H. and Robert C.M.  2012. How to write a scientific article. Int. J. Spoorts Phys. Ther. 7(5): 512–517.
  3. Nguyễn Bảo Vệ và Nguyễn Huy Tài. 2012. Phương pháp nghiên cứu khoa học. Nxb Giáo Dục Việt Nam.
  4. Nguyễn Bảo Vệ và Lê Vĩnh Thúc. 2005. Seminar 1. Tủ sách Đại Học Cần Thơ. Cần Thơ
  5. Nguyễn Thanh Phương. 2013. Cách viết và trình bày luận văn cao học và luận án tiến sĩ. Khoa Sau Đại Học. Trường Đại Học Cần Thơ.

 

                                                                                                      Ngày     tháng     năm 2017

                 Duyệt của đơn vị                                                                 Người biên soạn

                TL. HIỆU TRƯỞNG

             TRƯỞNG KHOA/VIỆN            

 

                                                                                                     GS TS NGUYỄN BẢO VỆ

Đại học Cần Thơ và Khoa Nông nghiệp

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email