BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

Đề cương chi tiết học phần: Thâm cứu sản xuất cây trồng sạch Mã số: NNC606

          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

         TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 
1.1. 
Tên học phần: Thâm cứu sản xuất cây trồng sạch (Advances in Cleaner crop production). Mã số: NNC606 

1.2. Trình độ: Thạc sĩ

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 2 (LT: 20 tiết; BT: 10 tiết; TH: 00 tiết)

1.4. Học phần tiên quyết:

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa học cây trồng; Khoa: Nông nghiệp & SHƯD

1.6. Thông tin giảng viên:

Họ và tên Giảng viên: Nguyễn Thành Hối

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0918822168. Email: nthhoi@ctu.edu.vn

 

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Sản xuất cây trồng sạch ngày càng được quan tâm và ứng dụng nhiều hơn. Học phần giới thiệu và thảo luận các nội dung liên quan đến sản xuất sạch hơn là Vai trò của cây trồng trong hệ thống nông nghiệp sạch, Giới thiệu về một số tiêu chuẩn của sản phẩm cây trồng sạch, Giới thiệu về một số hệ thống kỹ thuật sản xuất cây trồng sạch và Quản lý hệ thống sản xuất cây trồng sạch. Ngoài ra, có phân tích các yếu tố giới hạn trong sản xuất cây trồng sạch ở Đồng bằng sông Cửu Long nhằm tìm hướng giải quyết để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và lợi nhuận cho sản xuất cây trồng sạch hơn.

Đề cương chi tiết học phần: Thâm cứu sản xuất cây trồng sạch Mã số: NNC606

          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

         TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 
1.1. 
Tên học phần: Thâm cứu sản xuất cây trồng sạch (Advances in Cleaner crop production). Mã số: NNC606 

1.2. Trình độ: Thạc sĩ

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 2 (LT: 20 tiết; BT: 10 tiết; TH: 00 tiết)

1.4. Học phần tiên quyết:

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa học cây trồng; Khoa: Nông nghiệp & SHƯD

1.6. Thông tin giảng viên:

Họ và tên Giảng viên: Nguyễn Thành Hối

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0918822168. Email: nthhoi@ctu.edu.vn

 

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Sản xuất cây trồng sạch ngày càng được quan tâm và ứng dụng nhiều hơn. Học phần giới thiệu và thảo luận các nội dung liên quan đến sản xuất sạch hơn là Vai trò của cây trồng trong hệ thống nông nghiệp sạch, Giới thiệu về một số tiêu chuẩn của sản phẩm cây trồng sạch, Giới thiệu về một số hệ thống kỹ thuật sản xuất cây trồng sạch và Quản lý hệ thống sản xuất cây trồng sạch. Ngoài ra, có phân tích các yếu tố giới hạn trong sản xuất cây trồng sạch ở Đồng bằng sông Cửu Long nhằm tìm hướng giải quyết để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và lợi nhuận cho sản xuất cây trồng sạch hơn.

 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

3.1. Giới thiệu tổng quát về học phần

Giúp học viên hiểu rõ vai trò của sản xuất cây trồng sạch, các tiêu chuẩn sản phẩm sản xuất sạch, một số kỹ thuật sản xuất cây trồng sạch và tổ chức quản lý hệ thống sản xuất cây trồng sạch. Từ đó, học viên có thể vận dụng trong tham khảo các vấn đề có liên quan đến nội dung học tập và nghiên cứu khác cũng như ứng dụng kỹ thuật sản xuất sạch vào nhiều đối tượng cây trồng khác nhau.

 

3.2. Nội dung chi tiết học phần

I. Lý thuyết

Chương

Tiết (LT/TH/BT)

 1. Vai trò của cây trồng trong hệ thống nông nghiệp sạch

- Giúp môi trường sống an toàn hơn.

- Tăng khả năng sản xuất bền vững và an toàn.

- Tăng hiệu quả kinh tế - xã hội.

 

4/0/0

 

 

 

2. Giới thiệu về một số tiêu chuẩn của sản phẩm cây trồng sạch

- Sản phẩm an toàn

- Sản phẩm GAP

- Sản phẩm hữu cơ

- Khác.

 

6/0/0

3. Giới thiệu về một số hệ thống kỹ thuật sản xuất cây trồng sạch

- Trên cây hàng niên

- Trên cây đa niên

- Trên vấn đề khác.

 

6/0/0

4. Quản lý hệ thống sản xuất cây trồng sạch

- Tổ chức sản xuất

- Đăng ký chứng nhận.

 

4/0/0

II. Bài tập (Chuyên đề)

0/0/10

 

 

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ


4.1  
Phương pháp giảng dạy: Lý thuyết kết hợp tình huống.

4.2  Phương pháp đánh giá:

- Kiểm tra giữa kỳ:         40%, điểm bài tập (bài báo cáo và thảo luận chuyên đề);

- Thi cuối kỳ:                 60%, điểm thi tự luận.

5.     TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN

(1)   http://www.globalgap.org, 2016. GlobalGAP general regulations.

(2)   http://www.attra.ncat.org,  2011. Manure for organic crop production.

(3)   http://www.afcd.gov.hk/english/agriculture/agr_orgfarm/agr_orgfarm.html, 2017. Organic Farming in Hong Kong.

(4)   Silvia H. Bonilla, M.V.B. Cecília Almeida, F. Biagio Giannetti, Donald Huisingh, 2010. The roles of cleaner production in the sustainable development of modern societies: an introduction to this special issue. Journal of Cleaner Production, Elsevier. http://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526/162

(5)   Trần Thị Ba. 2010. Kỹ thuật sản xuất rau sạch. Nxb. Đại học Cần Thơ, TP. Cần Thơ.

(6)   Phạm Văn Dư và Nguyễn Mạnh Chinh. 2011. Hỏi đáp về Thực hành nông nghiệp tốt. Nxb. Nông nghiệp, TP HCM.

 

                                                                                                            Ngày 20  tháng 6  năm 2017

                 Duyệt của đơn vị                                                                 Người biên soạn

                TL. HIỆU TRƯỞNG

             TRƯỞNG KHOA/VIỆN            

 

                                                                                                         Nguyễn Thành Hối

Đại học Cần Thơ và Khoa Nông nghiệp

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email