BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

Đề cương chi tiết học phần: Sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu Mã số: NNC601

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 1.            THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1.      Tên học phần: Sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu

1.2.      Trình độ: Cao học

1.3.      Cấu trúc học phần: Số TC: 2 (LT: 20; BT: 0; TH: 20)

1.4.      Học phần tiên quyết:…………….. Mã số:….

1.5.      Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa học Cây trồng; Khoa: NN&SHƯD

1.6.      Thông tin giảng viên:

Họ và tên Giảng viên: Lê Vĩnh Thúc

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0946077 797. Email: lvthuc@ctu.edu.vn

2.            MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần cung cấp kỹ thuật sản xuất bịch meo giống nấm ăn trồng trong sản xuất bao gồm phân lập giống, môi trường cấp 1,2 và 3 và kỹ thuật trồng nấm. Giới thiệu cho học viên nắm được các kỹ thuật chuyển từ giai đoạn sinh trưởng sang giai đoạn hình thành quả thể. Ứng dụng các kỹ thuật trong trồng nấm để tăng năng suất nấm. Tổng quan thông tin việc trồng nấm ăn trên thế giới và trong nước.  

Đề cương chi tiết học phần: Sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu Mã số: NNC601

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 1.            THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1.      Tên học phần: Sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu

1.2.      Trình độ: Cao học

1.3.      Cấu trúc học phần: Số TC: 2 (LT: 20; BT: 0; TH: 20)

1.4.      Học phần tiên quyết:…………….. Mã số:….

1.5.      Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa học Cây trồng; Khoa: NN&SHƯD

1.6.      Thông tin giảng viên:

Họ và tên Giảng viên: Lê Vĩnh Thúc

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0946077 797. Email: lvthuc@ctu.edu.vn

2.            MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần cung cấp kỹ thuật sản xuất bịch meo giống nấm ăn trồng trong sản xuất bao gồm phân lập giống, môi trường cấp 1,2 và 3 và kỹ thuật trồng nấm. Giới thiệu cho học viên nắm được các kỹ thuật chuyển từ giai đoạn sinh trưởng sang giai đoạn hình thành quả thể. Ứng dụng các kỹ thuật trong trồng nấm để tăng năng suất nấm. Tổng quan thông tin việc trồng nấm ăn trên thế giới và trong nước.  

 

3.      MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Học viên đat được kiến thức và vận dụng được vào trong sản xuất thực tiển trồng nấm rơm, nấm bào ngư, nấm mèo và nấm linh chi. Yêu cầu các loại nấm đối với cơ chất trồng. Biện pháp kỹ thuật tăng năng suất nấm.  

4.      NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

4.1 Lý Thuyết

Chương

Tiết (LT/BT/TH)

Chương 1. Tổng quan yêu cầu của các loại nấm ăn và nấm dược liệu

1.1  Yêu cầu quan trọng về cơ chất

1.2  Yêu cầu về dinh dưỡng bổ sung

1.3  Yêu cầu về nước

1.4  Yêu cầu về nhiệt độ

5/0/0

Chương 2. Phân lập và sản xuất bịch meo

2.1 Phân lập giống

2.2 Môi trường cấp 1

2.3 Môi trường cấp 2

2.4 Môi trường cấp 3

5/0/0

Chương 3. Yêu cầu phát triển của nấm

3.1 Yêu cầu nhà trồng cho từng loại nấm

3.2 Yêu cầu khử trùng

3.3 Chăm sóc

5/0/0

Chương 4. Một số khó khăn trong phát triển nấm và biện pháp khắc phục

4.1 Giống

4.2 Chăm sóc

4.3 Bảo quản

5/1/0

4.2 Thực hành (20 tiết)

- Chuẩn bị môi trường cho cấy nấm

- Phân lập nấm

- Đánh giá sự phát triển của tơ nấm

- Trồng đánh giá nấm rơm

5.            PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1.      Phương pháp giảng dạy: Học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (20 tiết), thực hành (20 tiết), trong quá trình học học viên sẽ làm bài tập và thuyết trình theo nhóm trước lớp.

5.2.      Phương pháp đánh giá: Chuyên cần: 10%; thực hành 20%; thi cuối kỳ: 70%.

6.            TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN

6.1  Marian Petre. 2016. Mushroom biotechnology: Development and applications. Nikki Levy. 244 pages.

6.2 John T. Fletcher and Richard H.Gaze. 2008. Mushroom pest and disease control. Manson Publishing. 193 pages.

6.3 Gurudevan Thiribhuvanamala*, Subbiah Krishnamoorthy, Karupannan Manoranjitham, Velappa Praksasm and Sakthivel Krishnan. 2012. Improved techniques to enhance the yield of paddy straw mushroom (Volvariella volvacea) for commercial cultivation. African Journal of Biotechnology Vol. 11(64), pp. 12740-12748.

6.4  Đinh Xuân Linh, Trần Đức Nhã, Nguyễn Hứu Đống, Nguyễn Thị Sơn. 2010. Kỹ thuật trồng, chế biến nấm ăn và nấm dược liệu (tập 1 & 2). Nxb Nông nghiệp Hà Nội.

 

                                                                                                            Ngày 20  tháng 6  năm 2017

               Duyệt của đơn vị                                                               Người biên soạn

           TL. HIỆU TRƯỞNG

        TRƯỞNG KHOA/VIỆN       

 

 

                                                                                                              Lê Vĩnh Thúc

Đại học Cần Thơ và Khoa Nông nghiệp

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email