LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lê Bảo Long                                                   Giới tính: Nam          

Ngày, tháng, năm sinh: 24/09/1977                                  Nơi sinh: An Giang 

Quê quán: Mỹ Hội Đông – Chợ Mới – An Giang                Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khoa Nông nghiệp – Trường Đại học Cần thơ.

Điện thoại liên hệ: 0710.3872067                                     E-mail: lblong@ctu.edu.vn                       

Đơn vị công tác: Khoa Nông nghiệp – Trường Đại học Cần thơ.

Chức vụ:                                                       

Ngạch viên chức: Giảng viên                                            Thâm niên giảng dạy:         

Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sĩ 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy                                                     Nơi đào tạo: Đại học Cần thơ        

Ngành học chuyên môn: Trồng trọt                                   Năm tốt nghiệp: 2000         

 1. Thạc sĩ

Thời gian đào tạo: 03 năm                                               Nơi đào tạo: Đại học Cần thơ        

Chuyên ngành đào tạo: Trồng trọt

Tên luận văn: xử lý ra hoa sớm và hạn chế rụng trái non trên cây măng cụt (Garcinia mangostana L.)

Tháng, năm được cấp bằng: 27/02/2007

 1. Ngoại ngữ
 2. Anh văn                                                        Mức độ thành thạo: B2       
 3. Tin họcMức độ thành thạo: A         
 4. Đào tạo khác

Bằng cấp, chứng

chỉ, chứng nhận

Hình thức

đào tạo

Thời gian học

Năm

cấp bằng

Cơ sở đào tạo

Chứng chỉ Giáo dục học Đại học: 2000

Bồi dưỡng ngắn hạn

07/11/2000-17/11/2000

2000

Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục và Đào tạo

Chứng chỉ bồi dưởng Kiến thức Hội nhập Kinh tế Quốc tế

17/12/2005-18/12/2005

2005

Trường Cán bộ Thương mại Trung ương

Chứng nhận bổ túc kiến thức Triết học

2003

2003

Trường Đại học Sư phạm TPHCM

Chứng nhận học lớp nhân thức về Đảng

23/10/2004-14/11/2004

2004

Đảng uỷ Trường Đại học Cần Thơ

Certificate: Practical Concepts in Postharvest Biology and Technology

Short-course

15 to 26th May, 2000

2000

Southern Fruit Reasearch Institute

Certificate: Postharvest technology on horticultural crops

Short-course

4 to 8thDecember, 2000

2000

Ha Noi Agricultural University

Measurement of C2H4 production by Gas Chromatography method

Short-training

29th March, 2004 to 29th May, 2004

2004

Gent University, Brussel, Belgium

Bồi dưỡng kiến thực QP-AN đối tượng 4

Bồi dưỡng ngắn hạn

16/07-19/07/2012

2012

Trường Quân sự - Bộ CHQS TP Cần thơ

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm trách

08/2000-06/2005

Tổ Sinh lý Thực vật - Bộ môn Khoa học Cây trồng – Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng – Trường Đại học Cần thơ

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

06/2005-09/2007

Trại Thực nghiệm Giống cây trồng - Bộ môn Khoa học Cây trồng – Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng – Trường Đại học Cần thơ

Quản lý, nghiên cứu khoa học

09/2007-08/2012

Trại Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông nghiệp – Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng – Trường Đại học Cần thơ

Quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học

08/2012-nay

Bộ môn Sinh lý và Sinh hóa – Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng – Trường Đại học Cần thơ

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

 

 

 

 1. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ:

            

 1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

TT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(Cơ sở, bộ ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

01

Biện pháp xử lý calcium tiền thu hoạch để cải thiện phẩm chất và kéo dài thời gian bảo quản trái xoài Cát Hòa Lộc (B2000-31-53).

2003

Bộ

Tham gia

02

Ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng gibberellin và naphthalene acetic acid xử lý tiền thu hoạch lên năng suất, phẩm chất và thời gian bảo quản trái măng cụt (T2004-36)

2005

Trường

Chủ trì

04

Nghiên cứu sản xuất trái măng cụt hướng hữu cơ sinh học, xử lý ra hoa sớm, khắc phục hiện tượng xì mủ, sượng trái và da cám ở Bến Tre

2006

Sở Khoa học Công nghệ Bến tre

Tham gia

05

Nghiên cứu xử lý ra hoa sớm nhằm nâng cao thu nhập của người trồng măng cụt (T2011-28)

2011

Trường

Chủ trì

06

Nghiên cứu ảnh hưởng của vật lý đất đến hiện tượng xì mủ bên trong trái măng cụt(TNCS1012-22)

2012

Trường

Chủ trì

07

Nghiên cứu yếu tố gây ra xì mủ bên trong trái măng cụt

2013

Trường

Chủ trì

08

Nghiên cứu ảnh hưởng của calcium chloride phun qua lá đến năng suất và phẩm chất trái măng cụt (TNCS-05)

2013

Trường

Chủ trì

 1. Sách và giáo trình xuất bản

TT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả

Đồng tác giả

01

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 1. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
 2. Lê Văn Hòa, Lê Bảo Long và Võ Thị Xuân Tuyền. 2002. Hiệu quả của calcium chloride xử lý tiền thu hoạch trên sự chuyển hóa vách tế bào trái xoài Cát Hòa Lộc. Tạp chí khoa học Đại học Cần thơ (quyển 3). Trang 40 – 47.
 3. Lê Văn Hòa, Lê Bảo Long và Trần Thị Kim Ba. 2002. Ảnh hưởng của calcium nitrate và calcium chloride xử lý tiền thu hoạch trên phẩm chất và thời gian bảo quản trái xoài Cát Hòa Lộc. Tạp chí khoa học Đại học Cần thơ (quyển 3). Trang 116 – 121
 4. Lê Văn Bé, Nguyễn Quốc Hội, Lê Bảo Long, Phạm Phước Nhẫn, Nguyễn Văn Bình và Lê Văn Hòa. 2003. Khắc phục hiện tượng trái dâu (Baccaurea ramiflora) không ruột bằng cách bổ sung hạt phấn. Tạp chí khoa học Đại học Cần thơ (chuyên ngành: Khoa học Cây trồng và Công nghệ Thực phẩm).Trang 270 – 274.
 5. Lê Bảo Long và Nguyễn Bảo Vệ. 2003. Ảnh hưởng của calcium chloride phun lá tiền thu hoạch đến phẩm chất và thời gian bảo quản trái xoài Châu Hạng Võ. Tạp chí khoa học Đại học Cần thơ (chuyên ngành: Khoa học Cây trồng và Công nghệ Thực phẩm). Trang 345 – 351.
 6. Nguyễn Hùng Cường, Lê Bảo Long và Lê Văn Hòa. 2005. Ảnh hưởng của xử lý nước nóng, bao gói hay nhiệt độ bảo quản đến thời gian tồn trữ trái bưởi Năm Roi (Citrus maximavà. Năm Roi). Hội thảo quốc gia “Cây có múi, xoài và khóm”. Nhà xuất bản Nông nghiệp. Trang 116 – 125.
 7. Nguyễn Hùng Cường, Lê Bảo Long và Lê Văn Hòa. 2005. Ảnh hưởng của xử lý kết hợp nước nóng, bao gói và bảo quản lạnh trên phẩm chất và thời gian tồn trữ trái bưởi Năm Roi (Citrus maximavà. Năm Roi). Hội thảo quốc gia “Cây có múi, xoài và khóm”. Nhà xuất bản Nông nghiệp. Trang 126 – 134.
 8. Lê Văn Bé, Lê Bảo Long và Pierre C. Debergh. 2005. Kết quả chọn lọc dòng dạng trái không “cổ chai”của khóm “Đài Nông 4” (A. comosus) trong bốn vụ. Hội thảo quốc gia “Cây có múi, xoài và khóm”. Nhà xuất bản Nông nghiệp. Trang 370 – 377.
 9. Lê Văn Bé, Lê Bảo Long, Trần Thị Kim Đông và Phan Hồ Điệp. 2007. Ảnh hưởng của bón phân kali đến triệu chứng cháy lá cây chôm chôm (Nephelium appaceum). Tạp chí khoa học Đại học Cần thơ (quyển 7). Trang 39 – 48.
 10. Lê Bảo Long và Lê Văn Hòa. 2008.Ảnh hưởng của Paclobutrazol phun qua lá và tuổi lá đến sự ra hoa, năng suất và phẩm chất măng cụt (Garcinia mangostana L.). Hội nghị Khoa học “Cây ăn trái quan trọng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long”. Nhà xuất bản Nông nghiệp. Trang 340 – 349.
 11. Lê Bảo Long và Lê Văn Hòa. 2008.Ảnh hưởng của ‘Stress’ nước nhân tạo và tuổi lá đến sự ra hoa, năng suất và phẩm chất măng cụt (Garcinia mangostana L.). Hội nghị Khoa học “Cây ăn trái quan trọng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long”. Nhà xuất bản Nông nghiệp. Trang 350 – 360.
 12. Lê Bảo Long và Lê Văn Hòa. 2008.Ảnh hưởng của Thiourea và Nitrate Kali sau khi phun Paclobutrazol qua lá đến sự ra hoa, năng suất và phẩm chất măng cụt (Garcinia mangostana L.). Hội nghị Khoa học “Cây ăn trái quan trọng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long”. Nhà xuất bản Nông nghiệp. Trang 361 – 368.
 13. Lê Bảo Long và Lê Văn Hòa. 2008. Ảnh hưởng củagibberellinvà naphthalene acetic acid xử lý tiền thu hoạch lên năng suất, phẩm chất trái măng cụt. Hội nghị Khoa học “Nghiên cứu khoa học Chuyển giao công nghệ Đồng bằng sông Cửu long“. Trường Đại học Cần thơ. Trang 330-340.
 14. Lê Bảo Long và Lê Văn Hòa. 2009.Hiện tượng xì mủ, múi trong và biện pháp khắc phục trên trái măng cụt(Garcinia mangostana L). Tạp chí khoa học Đại học Cần thơ. Trang 11 – 19 (Vol. 11a).
 15. Lê Bảo Long, Lê Văn Hoà, và Trần Thị Bích Vân. 2012.Ảnh hưởng của thời điểm phun Thiourea sau khi xử lý Paclobutrazol và Chlorate kali  tưới qua đất đến sự ra hoa, năng suất, và phẩm chất măng cụt (Garcinia mangostana L.) tại huyện Cầu Kè  - tỉnh Trà Vinh. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, số 22a. Trang 58-68.
 16. Lê Bảo Long, Lê Văn Hoà, và Trần Thị Bích Vân. 2012. Ảnh hưởng của Paclobutrazol và Chlorate kali phun qua lá đến sự ra hoa, năng suất, và phẩm chất trái măng cụt (garcinia mangostana l.) tại huyện Cầu Kè  - tỉnh Trà Vinh. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, số 23a. Trang 61-68.
 17. Lê Bảo Long, Lê Văn Hoà, và Trần Thị Bích Vân. 2012. Ảnh hưởng của Paclobutrazol và Chlorate kali tưới vào đất đến sự ra hoa, năng suất, và phẩm chất trái măng cụt (Garcinia mangostanaL.) tại huyện Cầu Kè  - tỉnh Trà Vinh. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, số 23b. Trang 244-253.
 18. Lê Bảo Long, Lê Văn Hoà, Nguyễn Bảo Toàn, và Trần Thị Bích Vân. 2012. Ảnh hưởng của “stress” nước nhân tạođến phẩm chất trái măng cụt (Garcinia mangostana L.) tại huyện Chợ Lách – tỉnh Bến Tre. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháng 11/2012, trang 59 – 65.
 19. Lê Bảo Long, Lê Văn Hoà, và Nguyễn Bảo Toàn. 2013. Ảnh hưởng của phân hữu cơ đến năng suất và phẩm chất trái măng cụt (Garcinia mangostanaL.) tại huyện Cầu Kè  - tỉnh Trà Vinh. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, số 28b. Trang 86-95.
9571256
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
6725
75896
26422
9571256

Liên hệ

BỘ MÔN SINH LÝ - SINH HÓA

Khoa Nông Nghiệp - Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Số điện thoại: 0292 3872 067

Email: bmslshknn@ctu.edu.vn