LỚP CNGCT K42 : Hội đồng 2 (6SV) Sẽ có lịch sau ngày 29/6/20, lý do Thầy Danh đi công tác

LỚP CNGCT K41 : Hội đồng 1 (2SV) Sẽ có lịch sau ngày 29/6/20, lý do Thầy Danh đi công tác

LỚP NH K42 : Hội đồng 2 (2SV) Sẽ có lịch sau ngày 29/6/20, lý do Thầy Danh đi công tác

LỚP NH K42 : Hội đồng 3 (8SV) Sáng thứ ba 23/6/2020. Tại phòng C203 (Bộ môn) lúc 7:30-11:00

LỚP NH K42 : Hội đồng 4 (7SV) Sáng thứ tư 24/6/2020. Tại phòng C203 (Bộ môn) lúc 7:30-11:00

BỘ MÔN DI TRUYỀN VÀ CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG
Địa chỉ liên hệ: Khu 2, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0975129109; Email: vothanhtoan@ctu.edu.vn
Address:
Campus 2, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City. Tel: 0975129109; Email: vothanhtoan@ctu.edu.vn