BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

Mời tham dự Báo cáo chuyên đề!

Trong khuôn khổ môn học Thâm cứu sản xuất lúa của cao học ngành Khoa học cây trồng, có mời thầy Nguyễn Bảo Vệ về trình bày chuyên đề: 
"Phân tích những yếu tố trở ngại và thích ứng trong sản xuất lúa hiện nay ở Đồng bằng sông Cửu Long".
 
Thời gian: 8 giờ đến 9:30 ngày 23 tháng 4 năm 2022
Địa điểm: Hội trường phòng 007/ KNN
 
 
Trân trọng, 

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email