BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

                                Department of Food Technology

   

THÀNH VIÊN TỔ TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2020 - 2021 

NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

(Quyết định 1719/QĐ-ĐHCT ngày 12 tháng 6 năm 2021 về việc điều chỉnh thành viên tổ tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA giai đoạn 2020 – 2021)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

PGs.Ts.Nguyễn Công Hà

Trưởng Bộ môn

Tổ trưởng

2

PGs.Ts.Tống Thị Ánh Ngọc

Phó trưởng Bộ môn

Thư ký

3

Ts.Trần Chí Nhân

Phó trưởng Bộ môn

Thành viên

4

Ts.Huỳnh Thị Phương Loan

Giảng viên chính

Thành viên

5

Ts.Bùi Thị Quỳnh Hoa

Giảng viên chính

Thành viên

6

Ts.Nguyễn Nhật Minh Phương

Giảng viên

Thành viên

 

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ