BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

                                Department of Food Technology

   

TIẾN SĨ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Mục tiêu: Đào tạo tiến sĩ có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp; có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo; có khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệc thực phẩm.

Thời gian đào tạo: 3 năm

Danh hiệu khoa học: Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ, năm học 2019-2020

Ngành: Công nghệ thực phẩm         Mã số: 9540101

STT

Nội dung

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

-       Có bằng đại học, thạc sĩ đúng ngành (Công nghệ thực phẩm), hay ngành gần (Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ chế biến thủy sản) và các ngành khác theo vào quyết định của hội đồng tuyển sinh Trường.

-  Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ TOELF iBT từ 45 trở lên hoặc IELTS từ 5.0 trở lên hoặc tương đương.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

Kiến thức:

a. Mở rộng kiến thức chuyên ngành tiên tiến và toàn diện trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm; nâng cao khả năng hệ thống hóa các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực liên quan đến thực phẩm.

b. Thúc đẩy ứng dụng, phát triển và làm chủ được các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, thành tựu khoa học mới trong lĩnh vực bảo quản, chế biến thực phẩm

c. Vận dụng và phát triển được các kiến thức về công nghệ, công nghệ thông tin trong nghiên cứu các vấn đề liên quan đến bảo quản, chế biến thực phẩm và áp dụng được vào điều kiện thực tế. 

Kỹ năng:

a. Xây dựng và nghiên cứu khoa học, làm việc hiệu quả trong nhóm chuyên môn, phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề liên quan trong lĩnh vực chuyên ngành thực phẩm.

b. Đọc hiểu được các báo cáo phức tạp và giao tiếp, trao đổi học thuật về lĩnh vực chuyên ngành thực phẩm bằng ngoại ngữ ở mức độ trôi chảy, thành thạo với người bản ngữ; viết được các báo cáo khoa học, báo cáo chuyên ngành; giải thích được quan điểm của mình về một vấn đề, phân tích quan điểm về sự lựa chọn các phương án khác nhau.

Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân

a. Nhận thức được vai trò của ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực thực phẩm đối với sự phát triển của xã hội; phát hiện, giải quyết vấn đề; đưa ra được những sáng kiến có giá trị và đánh giá giá trị của các sáng kiến; thích nghi với môi trường làm việc hội nhập quốc tế;

b. Lãnh đạo và có tầm ảnh hưởng tới định hướng phát triển chiến lược của tập thể; đưa ra được những đề xuất của chuyên gia hàng đầu với luận cứ chắc chắn về khoa học và thực tiễn;

c.Tổ chức phương pháp làm việc khoa học, quyết định về kế hoạch làm việc, quản lý các hoạt động nghiên cứu, phát triển tri thức, ý tưởng mới, quy trình mới.

Ngoại ngữ: Học viên tự học nâng cao khả năng ngoại ngữ.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

-  NCS được cấp mã số NCS, thẻ NCS, tài khoản thư điện tử.

-  Chương trình đào tạo, tóm tắt học phần, đề cương chi tiết học phần được công bố trên website Trường; Thư viện có đầy đủ giáo trình, bài giảng, sách, tài liệu tham khảo liên quan đến môn học, chuyên đề, đề tài nghiên cứu của NCS.

-  NCS được sử dụng miễn phí máy tính công trong Trường Đại học Cần Thơ.

-  NCS được tham gia vào các hoạt động hỗ trợ giảng dạy, NCKH, các hoạt động học thuật cùa Bộ môn quản lý ngành.

-  Phòng thí nghiệm có đầy đủ thiết bị tiên tiến đáp ứng mục tiêu đào tạo của ngành.

-  Hỗ trợ kinh phí thực hiện nghiên cứu từ các đề tài, dự án trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm.

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

 Chương trình đào tạo công bố tại địa chỉ

https://gs.ctu.edu.vn/kctdt2020/ctdt/9540101.pdf

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có khả năng học tập, nâng cao trình độ sau tiến sĩ ngành công nghệ thực phẩm sau khi ra trường ở tại trường Đại học Cần Thơ hay tại các Viện/Trường trong và ngoài nước/

VI

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

-  Nghiên cứu sau tiến sĩ ở các viện nghiên cứu, trường đại học, trong và ngoài nước.

-  Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các viện, Trường, Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, cơ quan có hoạt động liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thực phẩm.

-  Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý ở các Trung tâm kiểm tra chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, dược phẩm, Trung tâm y tế dự phòng.

-  Cán bộ kỹ thuật và quản lý ở các công ty, xí nghiệp chế biến và bảo quản nông - thủy sản, sản xuất thực phẩm.

 Cần Thơ, ngày 30 tháng 6 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ