BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

                                Department of Food Technology

   

 

 THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ, năm học 2019-2020

Ngành: Công nghệ sau thu hoạch       Mã số: 8540104

STT

Nội dung

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

Có bằng đại học đúng ngành ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi (Công nghệ sau thu hoạch).

Có bằng đại học là ngành gần với ngành đăng ký dự thi, bao gồm Công nghệ thực phẩm, Công nghệ chế biến thủy sản, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, Kỹ thuật thực phẩm, Nông học, Kỹ thuật cơ khí, Sinh học, Công nghệ sinh học, Sinh học ứng dụng, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Khoa học cây trồng (CN: Công nghệ giống cây trồng)

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

Kiến thức: Chương trình trang bị cho người học kiến thức chuyên môn về các quá trình cơ sở trong xử lý sau thu hoạch nông sản và quản lý nông sản sau thu hoạch; Năng lực vận dụng các quá trình thiết bị trong công nghệ sau thu hoạch nông sản; Khai thác về chuỗi giá trị nông sản và công nghệ sau thu hoạch; Phác thảo, xây dựng, phân tích, đánh giá và đề xuất một công đoạn hay tiến trình xử lý sau thu hoạch nông sản. Từ đó, mở rộng kiến thức chuyên môn thông qua hoạt động sau thu hoạch nông sản trong thực tế, phân biệt các chỉ tiêu chất lượng chứng nhận cấp quốc tế, khu vực và cấp quốc gia về nông sản.

Kỹ năng: Năng lực phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành Công nghệ sau thu hoạch; Tư duy sáng tạo, tính tự chủ trong phương pháp làm việc và nghiên cứu khoa học, năng lực làm việc theo nhóm, ý thức trách nhiệm và hội nhập.

Thái độ: Nhận thức được vai trò của công nghệ sau thu hoạch nông sản đối với sự phát triển của xã hội, phát triển năng lực bản thân. Cảm thụ được trách nhiệm về quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn nông sản sau thu hoạch; Thể hiện ý thức trách nhiệm công dân; thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn và tác phong công nghiệp.

Ngoại ngữ: Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

-  Học viên được cấp mã số HV, thẻ HV, địa chỉ thư điện tử.

-  Chương trình đào tạo; tóm tắt học phần; đề cương chi tiết học phần được công bố trên website Trường.

-  Được sử dụng miễn phí hệ thống máy tính công trong trường để phục vụ học tập và nghiên cứu. 

-  Phòng thí nghiệm có đầy đủ thiết bị đáp ứng mục tiêu đào tạo của ngành.

-  Hỗ trợ kinh phí thực hiện nghiên cứu từ các đề tài, dự án trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch.

-  Học viên được tư vấn, hỗ trợ kịp thời các vấn đề khó khăn trong suốt quá trình học tập.

-  Học bổng khuyến khích đối với các học viên có kết quả học tập tốt.

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

 Chương trình đào tạo công bố tại địa chỉ https://gs.ctu.edu.vn/kctdt2020/ctdt/8540104.pdf

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có khả năng học tập, nâng cao trình độ tiến sĩ ngành Công nghệ thực phẩm tại trường Đại học Cần Thơ hay ứng tuyển tiến sĩ ngành Công nghệ Sau thu hoạch tại các Viện/Trường trong và ngoài nước.

VI

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

Cán bộ quản lý và kỹ thuật tại các doanh nghiệp/công ty hoạt động trong lĩnh vực nông sản thực phẩm; Quản lý chất lượng; Kiểm nghiệm tại các đơn vị sản xuất trong lĩnh vực Nông, Lâm, Y – Dược, chế biến và bảo quản thực phẩm.

Giảng viên, nghiên cứu viên các trường đại học, cao đẳng có giảng dạy về Công nghệ sau thu hoạch

Nghiên cứu viên ở các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch.  

  Cần Thơ, ngày 30 tháng 6 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG  

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ