LÝ LỊCH KHOA HỌC

PGS.TS Nguyễn Trọng Ngữ

Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ

MSCB: 002138

Ngày sinh: 1975

Giới tính: Nam

Chức vụ: Giảng viên

Email: ntngu@ctu.edu.vn

Số điện thoại: 0989.828295

Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ sinh học động vật

Nghiên cứu khoa học

Các đề tài đã chủ trì và tham gia

- 2009-2013: Chủ trì đề tài cấp bộ (Nafosted) “Đánh giá chất lượng thịt các giống heo địa phương ở Việt Nam bằng những kỹ thuật của công nghệ gen”.

- 2011-2012: Tham gia đề tài cấp bộ “Nghiên cứu hệ vi sinh vật dạ cỏ của bò nuôi tại Đồng Bằng Sông Cửu Long bằng kỹ thuật phân tử real-time PCR”.

- 2009-2012: Chủ trì đề tài cấp bộ “Khảo sát mối tương quan giữa đa hình di truyền gen Leptin và Growth Hormone đến năng suất và chất lượng sữa của giống bò Holstein Friesian x lai Sind ở Đồng Bằng Sông Cửu Long”.

- 2003-2005: Chủ trì đề tài IFS “Enhancement of the traditional oil-feeding technique in cattle fattening under local conditions, Vietnam”.

- 2001-2003: Chủ trì đề tài SAREC “Performance of goats fed market waste from cabbage species supplemented with cake with high or low fiber content”.

Bài báo khoa học

Nguyen Trong Ngu, Le Thuy Bao Quynh, Nguyen Van Hon, Nguyen Thi Hong Nhan, Do Vo Anh Khoa, Lam Thai Hung and Nguyen Hong Xuan 2015. Influence of leptin genotypes on milk fat and protein content of crossbred Holstein Friesian x lai Sind cows. The Journal of Animal & Plant Sciences 25(1): 304-308.

Nguyen Thi Hong Nhan, Nguyen Van Hon, Nguyen Thiet, Lam Thai Hung, Nguyen Hong Xuan & Nguyen Trong Ngu 2014. Development of Hymenachne acutigluma and Paspalum atratum pasture on seasonally waterlogged soil and its use as basal diet for dairy cattle under household conditions. Global Journal of Biology, Agriculture & Health Sciences 3(3): 112-115

Do Vo Anh Khoa, Nguyen Thi Kim Khang, Nguyen Trong Ngu, Josept Matey, Huynh Thi Phuong Loan, Nguyen Thi Dieu Thuy 2013. Single nucleotide polymorphisms in Gh, Ghr, Ghsr and Insulin candidate genes in chicken breeds of Vietnam. Greener Journal of Agricultural Science 3(10): 716-724

Sam Graham, Scott Dalzell, Nguyen Trong Ngu, Carl Davis, Del Greenway, Chris Mc Sweeney, Harry Shelton, 2013. Efficacy, persistence and presence of Synergistes jonesii in cattle grazing leucaena in Queensland: On-farm observations pre- and post-inoculation. Animal Production Science 53: 1065-1074.

Nguyen Thi Kim Khang, Nguyen Trong Ngu, 2013. Effects of Myogenic Factor 5 (MYF5) gene on carcass and meat quality of Mong Cai pigs. The Thai Journal of Veterinary Medicine 43(2): 213-218.

Nguyen Trong Ngu, Nguyen Hong Xuan and Vu Chi Cuong, 2013. Analysis on the relationship between an intronic polymorphism in Troponin C gene (TNNC1) with pork quality traits. International Journal of Animal and Veterinary Advances 5(4): 156-159.

Nguyen Trong Ngu, Nguyen Thiet, Le Trung Kien, Chau Thanh Vu, Nguyen Thi Hong Nhan, Pham Ngoc Du, Nguyen Thi Kim Khang and Tran Nhan Dung, 2012. Effects of Calpastatin (CAST) polymorphisms on carcass and meat quality traits of Mongcai pigs. African Journal of Biotechnology 11(73): 13782-13787.

Nguyen Trong Ngu, Nguyen Thi Hong Nhan, 2012. Troponin I gene expression and association analysis of polymorphisms with meat quality in Mongcai pigs. South African Journal of Animal Science 42(3): 288-295.

Nguyễn Thị Hồng Nhân, Nguyễn Trọng Ngữ, Nguyễn Văn Hớn 2012. Khảo sát hệ vi sinh vật dạ cỏ và các chỉ tiêu sinh lý máu của bò thịt nuôi bằng khẩu phần thức ăn hỗn hợp kết hợp cho uống dầu đậu nành. Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi 8: 36-41.

Nguyễn Thị Hồng Nhân, Nguyễn Văn Hớn, Nguyễn Trọng Ngữ 2012. Hiệu quả sử dụng kết hợp bánh dầu bông vải và dầu đậu nành trong khẩu phần nuôi vỗ béo bò thịt. Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi 8: 31-36.

Nguyễn Thị Hồng Nhân, Nguyễn Trọng Ngữ, Nguyễn Văn Hớn 2012. So sánh ảnh hưởng của việc bổ sung bánh dầu hạt bong vải và thức ăn hỗn hợp đến hệ vi sinh vật dạ cỏ và các chỉ tiêu sinh lý máu của bò thịt. Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi 7: 35-40

Nguyễn Thị Hồng Nhân, Nguyễn Trọng Ngữ 2012. Ảnh hưởng của khẩu phần có bổ sung thức ăn hỗn hợp và dầu đậu nành đến khả năng tiêu hóa dưỡng chất và tăng trọng của bò vỗ béo 3:8-13.

Nguyễn Thị Hồng Nhân, Nguyễn Trọng Ngữ, Nguyễn Văn Hớn, Nguyễn Thiết 2012. Tình hình chăn nuôi bò thịt vỗ béo ở Đồng bằng sông Cửu long. Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi 2:33-41.

Nguyễn Trọng Ngữ 2011. Phân tích sự tương quan giữa các đồng phân chuỗi nặng Myosin đến chất lượng thịt lợn Móng cái. Tạp chí Di truyền học và ứng dụng 7:68-75.

Nguyễn Trọng Ngữ, Châu Thanh Vũ, Lưu Huỳnh Anh 2011. Xác định và phân tích mối liên quan của đột biến điểm TNNI1 (C8350A) với chất lượng thịt lợn. Tạp chí Di truyền học và ứng dụng 7:62-67.

Nguyễn Thị Hồng Nhân, Nguyễn Văn Hớn, Nguyễn Trọng Ngữ, Đỗ Thị Thúy Diễm 2011. Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi 31: 81-90.

Nguyễn Thị Hồng Nhân, Nguyễn Trọng Ngữ, Nguyễn Văn Phú, Vũ Chí Cương 2011. Sử dụng nguồn thức ăn từ dã quỳ Tithonia diversifolia và rau muống Ipomoea aquatica để nuôi thỏ thịt lai. Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi 31: 66-73.

Nguyễn Thị Hồng Nhân, Nguyễn Trọng Ngữ, Nguyễn Văn Phú, Vũ Chí Cương 2011. Khảo sát tỷ lệ tiêu hóa của khẩu phần thỏ thịt lai được nuôi từ dã quỳ và rau muống. Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi 8: 40-45.

Nguyễn Trọng Ngữ, Nguyễn Thị Hồng Nhân, Mai Thị Ngọc Hương 2010. Ảnh hưởng của đa hình gen Growth Hormone (GH-MspI) đến năng suất và chất lượng sữa của giống bò lai Holstein Friesian. Tạp chí Di truyền học và ứng dụng 6: 49-54.

Huỳnh Mỹ, Nguyễn Trọng Ngữ, Nguyễn Thị Hồng Nhân 2010. Khả năng tăng trưởng và tỷ lệ tiêu hóa của heo sau cai sữa nuôi bằng khẩu phần có bổ sung Biolac. Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi 10: 8-12.

Ngu NT, Jennen D, Schellander K and Wimmers K 2010. Gene expression and association analysis of ferritin heavy-chain with growth and meat quality in pigs. Journal of Science and Development 8 (2): 145-150.

Nguyen Thi Hong Nhan, Nguyen Trong Ngu, Preston T R and Leng R A 2008. Effects of drenching soybean oil and fish oil on intake, digestibility and performance of cattle fattening in the Mekong Delta, Vietnam. Livestock Research for Rural Development. Volume 20, Article #113. http://www.cipav.org.co/lrrd/lrrd20/7/nhan20113.htm

Wimmers K, Ngu NT, Jennen D, Tesfaye D, Muráni E, Schellander K and Ponsuksilli S, 2008. Relationship between myosin heavy chain isoform expression and muscling in several diverse pig breeds. Journal of Animal Science 86: 795-803.

Nguyen Trong Ngu and Korakot Nganvongpanit, 2007. Animal Biotechnology: pig muscle part I - factors affecting muscle fiber types in pigs. Chiang Mai Veterinary Journal. Vol. 5, No. 1: 81-91

Nguyen Trong Ngu and Korakot Nganvongpanit, 2007. Animal Biotechnology: pig muscle part II - significance of muscle fiber types on muscle performance and meat quality. Chiang Mai Veterinary Journal. Vol. 5, No. 2: 159-166

Wimmers K, Muráni E, Ngu NT, Schellander K, Ponsuksilli S, 2007. Structural and functinal genomics to elucidate the genetic background of microstructural and biophysical muscle properties of the pig. Journal of Animal Breeding and Genetics 124:  27-34 (Suppl. 1).

Nganvongpanit K., Ashraf El-Sayed, Nguyen Trong Ngu, 2007. Microarray and RNA interference: the tools to understand gene expression in preimplantation embryo development. Chiang Mai Journal of Science 34(3): 367-388.

Nguyen Thi Hong Nhan, Nguyen Trong Ngu, Nguyen Thiet, Preston T R and Leng R A 2007. Determination of the optimum level of a soybean oil drench with respect to the rumen ecosystem, feed intake and digestibility in cattle. Livestock Research for Rural Development. Volume 19, Article #117. http://www.cipav.org.co/lrrd/lrrd19/8 /nhan19117.htm

Nguyen Thi Hong Nhan, Nguyen Trong Ngu, Vo Van Son, Preston T R and Leng R A 2007. Effects of oil drench on growth rate of cattle fattened on grass, supplemented with molasses, rice bran or rice straw. Livestock Research for Rural Development. Volume 19, Article #133. http://www.cipav.org.co/lrrd/lrrd19/9/nhan19133.htm

Wimmers K, Ngu NT, Muráni E, Schellander K and Ponsuksili S, 2006. Linkage and expression analysis to elucidate the genetic background of muscle structure and meat quality in the pig. Archives of Animal Breeding 49, special issue, 116-125.

Nguyen Trong Ngu and Inger Ledin, 2005. Effects of feeding wastes from Brassica species on growth of goats and pesticide/insecticide residues in goat meat. Asian-Australian Journal of Animal Sciences 18 (2): 197-202.

 

BỘ MÔN THÚ Y

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trần Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn; Email: tnbich@ctu.edu.vn; Mobile: 0972100857

Huỳnh Ngọc Trang, Thư ký Bộ môn; Email: hntrang@ctu.edu.vn; Mobile: 0983696434