VIÊN CHỨC ĐANG LÀM VIỆC TẠI BỘ MÔN THÚ Y

STT

Họ tên

MSCB

Chức danh, Chức vụ

Chuyên Ngành

Năm TN

Số điện thoại

1

PGS.TS. Trần Ngọc Bích

LKKH: EN  VN

000394

Giảng viên cao cấp

Trưởng Bộ môn

Bí Thư Chi Bộ

 TS. Miễn dịch học 01/2009

0972.100857

 2

TS. Nguyễn Thu Tâm

LKKH: EN  VN

002251

Giảng viên

P. Trưởng Bộ môn

TS. Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi  06/2021  0918.150991

TS. Nguyễn Phúc Khánh

LKKH: EN  VN

 002186

Giảng viên

P. Trưởng Bộ môn

 
TS. Virus học  15/12/2017  0979.160684 

4

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hưng

LKKH: EN  VN

000382

Nhà giáo ưu tú;

Giảng viên cao cấp

TS. Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi  2007 

0918.392612

5

PGS.TS. Hồ Thị Việt Thu

000384

Giảng viên cao cấp

TS. Khoa học Nông nghiệp  06/06/2008 

0918.313954

6

PGS.TS. Lý Thị Liên Khai

LKKH: EN  VN

000386

Giảng viên cao cấp

TS. Vi sinh thú y và Sinh học phân thử  09/2010

0908.139293

7

PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ

LKKH: EN  VN

002138

Giảng viên cao cấp

P. Trưởng Khoa Nông nghiệp

TS. Khoa học Nông nghiệp  12/2006 

0989.828295

8

TS. Trần Thị Thảo

LKKH: EN  VN

002803

Giảng viên

TS. Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi  31/05/2019

0987.774878

9

TS. Bùi Thị Lê Minh

002357

Giảng viên

Tổ trưởng Công Đoàn

TS. Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi  19/9/2019 

0939.817767

10

TS. Nguyễn Thị Bé Mười

002252

Giảng viên

TS. Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi    11/11/2019

0909.811676

11

TS. Nguyễn Thanh Lãm

LKKH: EN  VN

002647

Giảng viên

Tổ phó Công Đoàn

TS. Kiểm soát bệnh truyền lây giữa người và động vật, Một sức khỏe  25/03/2019

0939.468525

12

TS. Nguyễn Khánh Thuận

LKKH: EN  VN

002796

Giảng viên

Thư ký BM

TS. Khoa học Thú y Ứng dụng  21/09/2018

0919.783065

13

TS. Châu Thị Huyền Trang

002294

Giảng viên

TS. Thú y Ứng dụng   03/2021

0948.207811

14

TS. Nguyễn Vĩnh Trung

002361

Giảng viên

   

0918.541083

15

TS. Nguyễn Hồ Bảo Trân

LKKH: EN  VN

002429

Giảng viên

 TS. Thú y - Chuyên ngành KST 5/2021 

0947.513687

16

TS. Vũ Ngọc Minh Thư

LKKH: EN  VN

002699

Giảng viên

TS. Công nghệ sinh học  02/03/2020 

0903.685759

17

TS. Trương Quỳnh Như

LKKH: EN  VN

002911

Giảng viên

TS. Miễn dịch học 2019

0901255166

18

ThS. Phạm Hoàng Dũng

000430

Giảng viên

 ThS. Thú y  

0908619809

19

ThS. Huỳnh Ngọc Trang

LKKH: EN  VN

002430

Giảng viên

Thư ký

 ThS. Thú y  2009

0983.696434

20

ThS. Đặng Thị Thắm

002822

Nhân viên PTN

ThS. Thú y  2018 

0962.436438

21

ThS. Trần Duy Khang

009883

Giảng viên

ThS. Thú Y  30/05/2019 

0908.999958

22

ThS. Trần Thị Kiều Trinh

009833

Nghiên cứu viên

Ths. Thú Y   2018

0167.4614066

23

ThS. Huỳnh Tấn Lộc

009882

Nghiên cứu viên

ThS. Thú Y  15/05/2017 

0906.856869

24

ThS. Lê Bình Minh

009831

Nhân viên PTN

ThS. Thú Y  2019 

0163.2462808

25

ThS. Phạm Diệu Anh

009832

Nghiên cứu viên

ThS. Thú Y  2019

0965.002122

26

Ks. Lê Quang Trung

 009959

Nghiên cứu viên

KS. Chăn Nuôi

 15/02/2016

0372.259839

 

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

STT Họ tên MSCB Chức danh Chức vụ Số điện thoại
1

PGS.TS. Nguyễn Đức Hiền

LKKH: EN  VN

 7004235 Giảng viên thỉnh giảng 0913.973801

 

VIÊN CHỨC ĐÃ NGHĨ HƯU HOẶC CHUYỂN CÔNG TÁC

1 PGS.TS. Châu Bá Lộc Nghỉ hưu
2 TS. Trần Thị Phận Nghỉ hưu
3 PGS.TS Lưu Hữu Mãnh Nghỉ hưu
4 PGS.TS Huỳnh Kim DIệu Nghỉ hưu
5 Cô Phạm Thị Ánh Hồng Nghỉ hưu
6 Th.S. Nguyễn Văn Biện Nghỉ hưu
7 Th.S. Lê Hoàng Sĩ Nghỉ hưu
8 ThS. Nguyễn Dương Bảo Nghỉ hưu
9 Th.S. Trần Nguyên Hùng Chuyển công tác
10 Th.S. Trương Phúc Vinh Chuyển công tác
11 Thầy Trần Hiền Nhơn Nghỉ hưu

 

BỘ MÔN THÚ Y

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trần Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn; Email: tnbich@ctu.edu.vn; Mobile: 0972100857

Huỳnh Ngọc Trang, Thư ký Bộ môn; Email: hntrang@ctu.edu.vn; Mobile: 0983696434