BỘ MÔN BẢO VỆ THỰC VẬT

Danh sách đề cương học phần chi tiết chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Bảo Vệ Thực Vật.

No. Mã số HP Tên học phần
1 NN903 Phương pháp viết báo cáo khoa học và luận án
2 NN907 Thâm cứu sinh lý và sinh thái Nấm gây hại cây trồng
3 NN908 Thâm cứu sinh lý và sinh thái Côn trùng gây hại câu trồng
4 NN909 Thâm cứu về chiến lược quản lý Cỏ dại
5 NN910 Thâm cứu chiến lược quản lý Bệnh gây gại cây trồng
6 NN911 Thâm cứu chiến lược quản lý Côn trùng gây hại cây trồng
7 NN912 Phương pháp phân tích hóa học hiện đại trong nghiên cứu Bảo Vệ Thực Vật
8 NN936 Tương tác giữa cây trồng và dịch hại

 

Danh sách đề cương chi tiết các học phần Đại học ngành Bảo vệ thực vật

TT

Mã số học phần

Tên học phần

1

NN138

Hóa Bảo vệ thực vật A

2

NN178

Côn trùng đại cương

3

NN416

Động vật hại nông nghiệp

4

NN420

Thực tập giáo trình Bảo vệ thực vật

5

NN427

Phòng trừ sinh học côn trùng

6

NN428

Vi sinh vật và chuyển hóa vật chất trong đất

7

NN429

Phòng trừ sinh học bệnh cây trồng

8

NN432

Chọn giống cây trồng trong Bảo vệ thực vật

9

NN434

Bệnh sau thu hoạch

10

NN435

Côn trùng trong kho vựa

11

NN436

Luận văn tốt nghiệp Bảo vệ thực vật

12

NN483

Bệnh và côn trùng hại cây trồng

13

NN513

Côn nghệ sinh học trong Bảo vệ thực vật

14

NS101

Vi sinh vật học đại cương - Bảo vệ thực vật

15

NS103

Phương pháp nghiên cứu khoa học - Bảo vệ thực vật

16

NS104

Xác suất thống kê và phép thí nghiệm - Bảo vệ thực vật

17

NS105

Bệnh cây đại cương

18

NS301

Côn trùng hại cây trồng

19

NS302

Bệnh hại cây trồng 1

20

NS303

Cỏ dại 1

21

NS304

IPM trong Bảo vệ thực vật 1

22

NS305

Thực tập cơ sở Bảo vệ thực vật

23

NS306

Kiểm dịch thực vật và Dịch hại sau thu hoạch

24

NS307

Tuyến trùng nông nghiệp

25

NS308

Phương pháp giám định côn trùng hại cây trồng

26

NS309

Phương pháp giám định bệnh cây

27

NS310

Vi rút hại thực vật

28

NS311

Anh văn chuyên ngành Bảo vệ thực vật

29

NS312

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

30

NS313

Kỹ năng giao tiếp trong nông nghiệp

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email