BỘ MÔN BẢO VỆ THỰC VẬT

Danh sách đề cương học phần chi tiết chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Bảo Vệ Thực Vật.

No. Mã số HP Tên học phần
1 NN903 Phương pháp viết báo cáo khoa học và luận án
2 NN907 Thâm cứu sinh lý và sinh thái Nấm gây hại cây trồng
3 NN908 Thâm cứu sinh lý và sinh thái Côn trùng gây hại câu trồng
4 NN909 Thâm cứu về chiến lược quản lý Cỏ dại
5 NN910 Thâm cứu chiến lược quản lý Bệnh gây gại cây trồng
6 NN911 Thâm cứu chiến lược quản lý Côn trùng gây hại cây trồng
7 NN912 Phương pháp phân tích hóa học hiện đại trong nghiên cứu Bảo Vệ Thực Vật
8 NN936 Tương tác giữa cây trồng và dịch hại

 

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email