BỘ MÔN DI TRUYỀN VÀ CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG 

                                       

                                                   MỘT SỐ THÔNG BÁO CẦN LƯU Ý KHI BÁO CÁO LVTN

  1. Lịch báo cáo sinh viên tự liên hệ các thành viên hội đồng;
  2. Mỗi Sinh viên có tối đa 10 phút để trình bày báo cáo (tương đương khoảng 10-15 slide);
  3. Mỗi thành viên hội đồng có tối đa 5 phút để nhận xét, góp ý;
  4. Tổng thời gian cho 1 báo cáo không vượt quá 30 phút;
  5. Phiếu đánh giá điểm được kèm theo thông báo này để hội đồng và các sinh viên được biết thang điểm chung.

 

                                                                                                               Bộ môn Di truyền và CGCT

 

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn