Mục tiêu: Đào tạo tiến sĩ có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp; có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo; có khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệc thực phẩm.

Thời gian đào tạo: 3-4 năm

Danh hiệu khoa học: Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm

Đại học Cần Thơ và Khoa Nông nghiệp

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email